เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ขอข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ระดับ  3 ค่ะ
gsbvisa ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
 
 

ขอข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ระดับ  3 ค่ะ


ขอข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ระดับ  3 ค่ะ
ใกล้จอสอบแล้ววค่ะ  7 เม.ย. 55  นี้ค่ะ  
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบสามารถ ตรวจคำตอบถูกผิด คำนวนคะแนน แสดงวันเวลาที่ทำ และบันทึกข้อมูลลง MySQL ได้

        โปรแกรมประกอบไปด้วย

  1. file html ที่เป็นส่วนกรอกข้อมูลลงไปหรือให้ค่าตัวแปรนั้นเอง
  2. file php ที่ทำหน้าที่ประมวลผล ติดต่อฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูล

       1. file test1.html ซึ่งมีหน้าตาดังนี้

       สำหรับข้อมูลหรือ SourceCode ดังนี้


ชื่อ 
ชั้น 
โรงเรียน 

1. ข้อใดจัดเป็นหน่วยแสดงผล ? 

 ก. monitor

ข. keyboard

ค. mouse

2. ข้อใดจัดเป็นหน่วยรับข้อมูล ? 

 ก. monitor

ข. keyboard

ค. mouse


แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

        2. file test3.php

        การทำงานของโปรแกรมจะเป็นขั้นตอนดังนี้

  1. ติดต่อโปรแกรมฐานข้อมูล MySQL
  2. ติดต่อฐานข้อมูล MySQL ชื่อ test
  3. เปิด ตารางชื่อ testcom และ เขตข้อมูลชื่อ name,class,school,today,time,score
  4. เพิ่มข้อมูลลง Database

        ตามที่ได้ระบายสีแดงไว้
print "คุณ $name ";
print "ชั้นเรียน $class";
print "โรงเรียน $school

";
print "คำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของคุณ $name 
";
print "ในวันที่ $today เวลา $time คือ

";

print "ข้อ1. $test1
";
if ($test1=="monitor") {print"ถูกต้อง

"
; $score++;} else {print"ไม่ถูกต้อง 

";}

print "ข้อ2. $test2
";
if ($test2=="keyboard") {print"ถูกต้อง

"; 
$score++;} else {print"ไม่ถูกต้อง 

";}

print "

ได้คะแนนเท่ากับ $score

";

//การบันทึกระบบฐานข้อมูล MySQL

//ติดต่อโปรแกรมฐานข้อมูล MySQL
              $link=mysql_connect("localhost","","");
              if (!$link)
              {
                         print("ERROR");
              }
                 else
              {
//ติดต่อฐานข้อมูล MySQL ชื่อ test
              mysql_select_db("test",$link);

//เปิด ตารางชื่อ testcom และ เขตข้อมูล ชื่อ name,class,school,today,time,score
               $sql="insert into testcom (name,class,school,today,time,score) 
                        values ('$name','$class','$school','$today','$time','$score')";

//เพิ่มข้อมูลลง Database
               $res = mysql_query( $sql , $link );
               if ($res==1)
                   print("Adding to table OK.");
               else
                   print("Error Adding to table. ");
}

//เปิดดูข้อมูล

print "
เปิดดูข้อมูล";
?>


ยินดีต้อนรับ$today=date("d-m-Y");
$time=date("h-i-s");
$score=0;

หากพบข้อความ เตือน ใดๆ จะมีความหมายดังนี้

  • ERROR หมายถึงติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้
  • Adding to table OK. หมายถึงติดต่อฐานข้อมูลได้และทำการเพิ่มข้อมูลลงตารางแล้ว
  • Error Adding to table หมายถึงติดต่อฐานข้อมูลได้แต่ไม่สามารถเพิ่มข้อมูลลงตารางได้


1.คอมพิวเตอร์ในยุคใดที่ใช้หลอกสูญญากาศ
ก.  ยุคที่ 1                ข. ยุคที่ 2
ค. ยุคที่ 3                ง. ยุคที่ 4
2.                                      หมายถึงข้อใด
ก. ค้นหาข้อมูลที่ต้องการหา        ข. ใช้บันทึกเว็บไซต์ที่ชื่นชอบ 
ค. คอลัมน์ที่ชื่นชอบ            ง. แทรกฟังก์ชั่น
3.  หน่วยใดของคอมพิวเตอร์ที่เปรียบได้กับสมองมนุษย์
ก. หน่วยรับเข้า                ข. หน่วยประมวลผลกลาง
ค. หน่วยความจำสำรอง            ง. หน่วยความจำหลัก
4.  หน่วยที่เปรียบได้กับอวัยวะสัมผัสของมนุษย์
ก. หน่วยประมวลผลกลาง        ข. หน่วยรับเข้า
ค. หน่วยความจำหลัก            ง. หน่วยความจำสำรอง            
5.  @........... อ่านว่าอย่างไร
ก.   อี                    ข.  แอด
ค.  อีเมล์                ง.  แอดเดรส
6. โปรแกรม Internet Explorer ( IE) ใช้ติดต่อกับอินเตอร์เน็ตในรูปของอะไร
ก. ภาพนิ่ง                ข. ภาพเคลื่อนไหว
ค. ข้อความและเสียง             ง. ถูกทุกข้อ

7. วิธีการค้นหาข้อมูลที่ดีที่สุดและสะดวกคือข้อใด
ก. ค้นหาโดยใช้คำหลัก (คีย์เวิร์ด )        ข. ค้นหาตามหมวดอักษร
ค. ค้นหาตามอินเตอร์เน็ต            ง. ถูกทุกข้อ
8.  [url]www.Bookstore.ac.th[/url] คำที่เขียนตัวเอียง หมายถึง
ก. ประวัติผู้แต่ง                ข. ชื่อผู้แต่ง
ค. ประเทศ                ง. รัฐบาล
9. E- mail หมายถึงข้อใด
ก.  การส่งจดหมาย            ข. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ค. การส่งจดหมายทางอากาศ        ง. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
10.  การฟอร์แมทดิสก์ หมายถึง
ก. การลบข้อมูลในแผ่นดิสก์        ข. การจัดเตรียมดิสก์ให้พร้อมใช้งาน 
ค. การจัดเก็บข้อมูลในแผ่นดิสก์        ง. ไม่มีข้อถูก
11. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก.  เมาส์  จอภาพ                ข. แป้นพิมพ์
ค.  เครื่องพิมพ์                ง. ถูกทุกข้อ
12.  IT ( Information Technology) หมายถึงข้อใด 
ก.  ข่าวสารสนเทศ            ข. เทคโนโลยีสมัยใหม่
ค.  เทคโนโลยีสารสนเทศ        ง. เทคโนโลยีอวกาศ
13.  คีย์บอร์ด  และเมาส์ จัดเป็นอุปกรณ์ใด
ก. อินพุต                ข. เอาต์พุต
ค. User                    ง.  Programmer

14. คอมพิวเตอร์มีระบบการทำงานกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
ก.  2 ขั้นตอน ประมวลผล  แสดงผล            
ข.  2 ขั้นตอน รับข้อมูล  แสดงผล
ค.  3  ขั้นตอน รับข้อมูล ประมวลผล  แสดงผล            
ง.  3 ขั้นตอน คำนวณ  ประมวลผล  แสดงผล
15.   DOS  ย่อมาจาก
ก. Door Of System            ข. Disk  Of System
ค.  Decktop Of System            ง. Disk Opersting System
16.   ATM  ย่อมาจากอะไร
ก.  Assembler Thai Money            
ข.  Assembler Teller Machine
ค.  Automatic  Thai Money            
ง.  Automatic Teller Machine
17.   HUB  หมายถึง
ก.  ตัวรวมสาย                ข. สายเคเบิล
ค. ตัวกลางนำข้อมูล            ง. เครือข่ายโทรศัพท์
18. สายเคเบิลที่นิยมใช้ คือ
ก.  สายใยแก้วนำแสง            ข. สายทองแดง
ค.   สาย STP                ง. สายโทรศัพท์
19.    1  กิโลไบต์  มีค่าเท่ากับเท่าได
ก.  1,000  ไบต์                ข. 1,020  ไบต์
ค.  1,004  ไบต์                ง. 1,024  ไบต์

20. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีกี่ ลักษณะ
ก.  1 ลักษณะ LAN            
ข.   1 ลักษณะ WAN    
ค.   2 ลักษณะ LAN และ WAN                
ง.   2 ลักษณะ WAN และไร้สาย
21.  ระบบเครือข่ายระยะไกลหรือ WAN มีการส่งข้อมูลในลักษณะใด
ก.  แวน                    ข. แพ็กเกจ
ค.  แสน                    ง. เน็ตเวิร์ค
22.  เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ใช้ในเชิงธุรกิจ คือข้อใด
ก.  EDBAC                ข.  ENIAC
ค.  UNIVAC                ง. EDSAC
23.  การนำเอาความสามารถของคอมพิวเตอร์เข้ามาสื่อสารกับมนุษย์ทำให้ระบบรับรู้และจำเสียงพูดมนุษย์ได้สามารถแยกแยะเสียงสูงต่ำได้โดยอัตโนมัติ คือระบบใด 
ก. ระบบธรรมชาติ ( Nature language)            
ข. ระบบหุ่นยนต์ ( Robotics)
ค. ระบบผู้เชี่ยวชาญ ( Expert System)            
ง. ถูกทุกข้อ
24. ข้อใดคือส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ (Hardware)
ก. ซีพียู  แรม  เมนบอร์ด            ข. คีย์บอร์ด  เมาส์
ค.  จอภาพ  เครื่องพิมพ์            ง. ซอฟต์แวร์ประยุกต์
25. ระบบปฏิบัติการ  OS  (Operating System ) คือข้อใด
ก.  ฮาร์ดแวร์                ข. ซอฟต์แวร์
ค.  ซอฟต์แวร์ระบบ            ง. ซอฟต์แวร์ประยุกต์
26. วงรอบการทำงานของ ซีพียู ( CPU ) ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. การปฏิบัติการ ดึงข้อมูล        ข.  แปลความหมาย
ค. เก็บผลลัพธ์                ง. ถูกทุกข้อ
27. พื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยการทำงานกี่หน่วย อะไรบ้าง
ก. 2 หน่วย ประมวลผลกลาง   รับและแสดงข้อมูล        
ข. 3  หน่วย ประมวลผลกลาง  รับและแสดงข้อมูล ทางเดินของระบบ
ค. 4  หน่วย ประมวลผลกลาง  รับและแสดงข้อมูล  ทางเดินของระบบ  ความจำหลัก          
ง.  5  หน่วย ประมวลผลกลาง  ความจำหลัก  ความจำรอง รับและแสดงผล ทางเดินของระบบ
28.  Machine Cycle  คืออะไร
ก.  วงรอบการทำงานของ CPU        ข.  การรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่
ค.  คำสั่งสั่งงาน                ง. ถังขยะคอมพิวเตอร์
29. ความเร็วของซีพียู เรียกว่าเมกะเฮิร์ตซ ( MHz) “ 1 MHz มีค่าเท่าใด
ก.  10,000  รอบ/ วินาที            ข. 100000  รอบ/ วินาที
ค.1,000,000  รอบ/ วินาที            ง. 10,000,000  รอบ/ วินาที
30. “ เครือข่ายเฉพาะที่ ”  คือข้อใด
ก.  LAN ( Local Area Network )        ข. WAN ( Wide Area Network)
ค.  เครือข่ายอินเตอร์เน็ต            ง.ไม่มีข้อถูก
31. “ เครือข่ายระยะไกล ”  คือข้อใด
ก.  LAN                    ข. WAN 
ค.  เครือข่ายอินเตอร์เน็ต            ง.ถูกข้อถูก

32.  หน่วยที่มีหน้าที่หลักคือประมวลผลคำสั่งที่ได้รับมาว่าจะทำอะไรบ้าง กระบวนการดังกล่าว ซีพียู จะจัดการเองทั้งหมด คือหน่วยใด
ก.  หน่วยประมวลผลกลาง          ข.  หน่วยความจำหลัก  
ค. หน่วยความจำสำรอง            ง. หน่วยรับและแสดงผลข้อมูล
33. ซอฟต์แวร์ใดที่มักนำไปใช้กับงานด้านบัญชีและรายการคำนวณอื่นๆที่มีหน่วยเล็กที่สุด
ก.  ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล    ( Database)        
ข.  ซอฟต์แวร์ตารางคำนวณ (Spreadsheet)
ค. ซอฟต์แวร์ ประมวลผลคำ  ( Word Processing)        
ง. ซอฟต์แวร์นำเสนองาน ( Presentation)
34. คอมพิวเตอร์ชนิดใดที่เหมาะนำไปใช้กับงานวิเคราะห์ พยากรณ์อากาศ การสำรวจอวกาศ และงานวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม การทหาร
ก. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์            ข. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์
ค. มินิคอมพิวเตอร์            ง. ไมโครคอมพิวเตอร์
35. พื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ส่วนใดที่ถือเป็นเสมือนกับ “ สมอง” 
ก.  หน่วยประมวลผลกลาง  CPU        ข.  หน่วยความจำหลัก  
ค. หน่วยความจำสำรอง            ง. หน่วยรับและแสดงผลข้อมูล
36. กลุ่มของชุดคำที่เขียนขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามที่ต้องการ เรียกว่า
ก. ระบบปฏิบัติการแบบผัง        ข. ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย
ค. ซอฟต์แวร์                ง. ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว
37. “ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ” ย่อว่า
ก. NEXTEC                ข. NECKTEC
ค. NECTEC                ง. NACTEC

38. ถ้าเราจะป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีบุกรุกเข้ามาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เราสามารถเลือกใช้โปรแกรมใด
ก. โปรโตคอล                ข. โปรแกรมไฟล์วอลล์
ค. การเข้ารหัสข้อมูล            ง.  การสำรองข้อมูล
39. หน่วยความจำใดที่อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถเขียนหรือบันทึกเพิ่มเติมแม้ไฟจะดับหรือปิดเครื่อง
ก. RAM                    ข. ROM
ค.  CPU                    ง. DOS
40. หน่วยที่มีการเก็บข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันเรียกว่า “ แอดเดรส” ( Address) ซึ่งมักจะมีการคล้ายกับที่นั่งห้องประชุม ที่นั่งในโรงละครหรือในเรื่องเครื่องบินคือหน่วยใด
ก.  หน่วยประมวลผลกลาง          ข.  หน่วยความจำหลัก  
ค. หน่วยความจำสำรอง            ง. ทางเดินของระบบจำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 

 ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
- การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ 
- การจัดการฐานข้อมูล 
- การจัดทำเวบไซต์ 
- ระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ 
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม 
และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน 
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย


สนใจสั่งซื้อมาที่  [ 
081-871-5000 WhatsApp / Line,สำรอง 085-744-4488 ( ฺฺBB PIN : 27728843 ) ( face book : Luang Amway )
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000 
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tutordata.net/
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0818715000
adul_44 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
Thank
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้