เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
sukree ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
 
 

ขอแนวข้อสอบ กกต.


แนวข้อสอบเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง

1. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ. 2541 มีผลใช้บังคับเมื่อใด
ตอบ มีผลบังคับใช้วันที่ 7 มิถุนายน 2541

2.ผู้ใดรักษาการตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541
ตอบ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

3.การประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องมีกรรมการการเลือกตั้งมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใด จึงถือว่าครบองค์ประชุม
ตอบ ไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนกรรมการการเลือกตั้งที่มีอยู่

4.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใครเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ตอบ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

5. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่อย่างไร
ตอบ 1)ควบคุมและดำเนินการจัด หรือจัดให้มีการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ
2)ออกประกาศกำหนดการทั้งหลายอันจำเป็นแก่การปฏิบัติตาม กม.ประกอบ รธน.ว่าด้วยการเลือกตั้ง พรรคการเมือง การออกเสียงประชามติ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
3)มีคำสั่งให้ ขรก. พนง. หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าอื่นของรัฐ ปฏิบัติการตามความจำเป็น ตาม กม.ประกอบ รธน.ว่าด้วยการเลือกตั้ง พรรคการเมือง การออกเสียงประชามติ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
4)การออกแนวทางเป็นข้อกำหนดให้ จนท. ตามข้อ 3)
5) ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง และจัดให้มีบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
6)สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปฏิบัติตาม กม.ประกอบ รธน.ว่าด้วยการเลือกตั้ง พรรคการเมือง การออกเสียงประชามติ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
7)สั่งให้มีการเลือกตั้ง หรือออกเสียงประชามติใหม่
8)ประกาศผลการเลือกตั้ง หรือออกเสียงประชามติใหม่
9)ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
10)จัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อรัฐสภา

6. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ให้มีจำนวนเท่าใดต่อหนึ่งจังหวัด
ตอบ กกต.จว ที่มี ส.ว.ไม่เกิน 5 คน มี กกต.จว. ไม่เกิน 5 คน
กกต.จว ที่มี ส.ว. 6-15 มี กกต.จว. ไม่เกิน 7 คน
กกต.จว ที่มี ส.ว.เกิน 15 คน มี กกต.จว. ไม่เกิน 9 คน

7. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ตอบ 1)อำนวยการเลือกตั้ง และออกเสียงประชามติ ที่กระทำภายในจังหวัดนั้น
2)เสนอแนะแบ่งเขตเลือกตั้ง ต่อ กกต.
3)รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีสิทธิออกเลือกตั้ง หรือผู้มีสิทธิการออกเสียงประชามติ
4)เสนอแนะต่อ กกต. ในการแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือออกเสียงประชามติ
5)ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือออกเสียงประชามติ

8. ในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.นี้ ให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัด และอนุกรรมการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายใด
ตอบ เป็น จพง.ตาม ป.วิอาญา


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง กกต. ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

วิชาที่ใช้สอบ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง กกต.
ส่วนที่ 1  สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง กกต.
+ แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาวุฒิสภา พ.ศ.2541

+ แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541
+ แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541

+ แนวข้อสอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
+ แนวข้อสอบ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545

+ แนวข้อสอบ กฎหมายอาญา ชุดที่ 1
+ แนวข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
+ แนวข้อสอบ ป.วิ อาญา
+ แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
+ แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546 ชุดที่ 1
+ แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546 ชุดที่ 2
+ แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546 ชุดที่ 3
+ แนวข้อสอบ สารบรรณ ชุดที่ 1 (100 ข้อ)
+ แนวข้อสอบ สารบรรณ ชุดที่ 2 (100ข้อ)
+ แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ชุดที่ 1 (100 ข้อ)
+ แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ชุดที่ 2 (100 ข้อ)

- ข้อมูลเกี่ยวกับ
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง กกต. อัพเดตตลอด

 -  เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม  ด้านการเมืองการปกครอง   ด้านเศรษฐกิจ      
- แนวข้อสอบตามตำแหน่งที่สอบ บัญชี การเงิน พัสดุ เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป เจ้าหน้าที่ควบคุมการเลือตั้ง  

รวมแนว ข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร พร้อมเฉลยยยยยยยยยย 
สามารถนำไป ปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

สนใจสั่งซื้อมาที่  diamondclub@hotmail.com
กรุณาชำระค่า สินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 466-2-22424-9 ธ.กสิกรไทย
 
 จักริน รุ่งกิจธนโชติ มิตรภาพ ขอนแก่น  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 
 โทร 081-871-5000 

หรือแจ้งที่ diamondclub@hotmail.com

 

 


แนวข้อสอบเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง

nokyung_2516 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541
 

1.         พระราชบัญญัตินี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ใด

            ก.    พ.ศ. 2538                                                                      ข.    พ.ศ. 2539

            ค.    พ.ศ. 2540                                                                      ง.     ไม่มีข้อใดถูก

            ตอบ     ค.  พ.ศ. 2540

                            มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2540

2.            ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคำว่า “เลือกตั้ง”  ในพระราชบัญญัตินี้

ก.    เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร                            ข.    สมาชิกวุฒิสภา

ค.    สมาชิกสภาท้องถิ่น                                                     ง.     ถูกทุกข้อ

            ตอบ     ง.  ถูกทุกข้อ

                           มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เลือกตั้ง”  หมายความว่า เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี

3.         กรรมการการเลือกตั้งต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่มีบรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภายในกำหนดระยะเวลาใด นับตั้งแต่วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

            ก.    30 วัน                                                                             ข.    45 วัน

            ค.    60 วัน                                                                             ง.     90 วัน

            ตอบ     ก.  30 วัน

4.         ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องมีกรรมการประชุมจำนวนเท่าใดของกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ จึงเป็นองค์ประชุม

            ก.    กว่าสามในห้า                                                              ข.    กว่าสี่ในห้า

            ค.    ต้องมีกรรมการทั้งห้าคนเข้าประชุม                        ง.     ไม่มีข้อใดถูก

            ตอบ     ข.  กว่าสี่ในห้า

5.         ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้ง

            ก.    ควบคุมและดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้ง

            ข.    ออกประกาศกำหนดการทั้งหมดอันจำเป็น

            ค.    ออกข้อกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่

            ง.     ไม่มีข้อใดถูก

            ตอบ     ง.  ไม่มีข้อใดถูก

                           มาตรา 10  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

                           (1)  ควบคุมและดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

                           (2)  ออกประกาศกำหนดการทั้งหลายอันจำเป็นแก่การปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

                           (3)  มีคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ-ส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐปฏิบัติการทั้งหลายอันจำเป็นตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย      การออกเสียงประชามติ และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

                           (4)  ออกข้อกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ

                           (5)  ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งที่ใช้วิธีการแบ่งเขตเลือกตั้ง และจัดให้มีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

                           (6)  สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติหรือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

                           (7)  สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือออกเสียงประชาติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหน่วยเลือกตั้งหรือสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกตั้งนั้นๆ มิได้เป็นไปโดยสุจริตและ เที่ยงธรรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

                           (8)  ประกาศผลการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ

                           (9)  ดำเนินการหรือประสานงานกับหน่วยราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือสนับสนุนองค์การเอกชนในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                           (10)  จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีและข้อสังเกตเสนอต่อรัฐสภา

                           (11)  ดำเนินการอื่นตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอื่น หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

6.         คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดให้มีจังหวัดละไม่เกินกี่คน

            ก.    8 คน                                                                               ข.    9 คน

            ค.    10 คน                                                                            ง.     11 คน

            ตอบ     ง.  11 คน

                           มาตรา 12  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตามมาตรา 11 ให้มีจำนวนจังหวัดละไม่เกิน 11 คน ประกอบด้วยบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งโดยวิธีสรรหาจากผู้ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 137 (1) (2) (4) (5) (6) และ (7) ของรัฐธรรมนูญโดยให้สรรหาจากผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้นเป็นหลัก

7.         กิจการใดต่อไปนี้คือกิจการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายให้คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดปฏิบัติได้

            ก.    อำนวยการการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติที่กระทำภายในจังหวัดนั้น

    ข.    เสนอแนะการแบ่งงวดเลือกตั้งสำหับการเลือกตั้งที่ใช้วิธีการแบ่งเขตเลือกตั้งต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง

    ค.    รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ

            ง.     ถูกทุกข้อ

            ตอบ     ง.  ถูกทุกข้อ

                           มาตรา 13  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

                           (1)  อำนวยการการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ที่กระทำภายในจังหวัดนั้น

                           (2)  เสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งที่ใช้วิธีการแบ่งเขตเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

                           (3)  รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ

                           (4)  เสนอแนะต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ ตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ หรือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดไว้

                           (5)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ

                           หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

8.         ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

            ก.    เมื่อ กกต. เห็นว่าผู้ใดกระทำผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้มีอำนาจแจ้งพนักงาน

                    สอบสวน เพื่อดำเนินการสอบสวน

ข.      กกต. มีอำนาจฟ้อง คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง

ค.      ถือว่า กกต. เป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ง.      ถูกทุกข้อ

            ตอบ     ง.  ถูกทุกข้อ

               มาตรา 16 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าผู้ใดกระทำความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ หรือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้มีอำนาจแจ้งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวนและให้มีอำนาจดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องในทางแพ่งอาญาหรือทางปกครอง โดยให้ถือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

9.         ในการสืบสวนงานข้อเท็จจริง การดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

            ก.    ต้องให้โอกาสผู้ร้อง ผู้ถูกคัดค้าน หรือผู้ถูกกล่าวหา มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง

            ข.    ให้โอกาสแสดงหลักฐาน

            ค.    ให้โอกาสให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

            ง.     ถูกทุกข้อ

            ตอบ     ง.  ถูกทุกข้อ

                           มาตรา 19 วรรค 2

               มาตรา 19 ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องสืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ หรือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

manot7 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอด้วยคับ boadpn48@hotmail.com
ขอบใจมากๆ
vilairat123 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอด้วยซิค่ะ ยังสอบไม่ผ่านเหมือนกันเลยค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะ vilairatpoom@hotmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้