เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบพัฒนาชุมชน 3 กทม อบต กรมต่างๆ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
 
 

ข้อสอบพัฒนาชุมชน 3 กทม อบต กรมต่างๆ


ข้อสอบตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 3
1. กรรมการพัฒนาชุมชนตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 1 ต.ค. 2505 *** ข. 1 ต.ค. 2506
ค. 1 ต.ค. 2507 ง. 1 ต.ค. 2508
จ. 1 ต.ค. 2509

2. กรมการพัฒนาชุมชนเดิม เรียกว่าส่วนงานใด
ก. ส่วนพัฒนาชนบท ข. ส่วนพัฒนาเมือง
ค. ส่วนพัฒนาการท้องถิ่น***
ง. ส่วนพัฒนาชุมชน
จ. ส่วนพัฒนาหมู่บ้าน

3. งานพัฒนาชุมชน เคยสังกัดอยู่กรมใด
ก. กรมการปกครอง ข. กรมที่ดิน
ค. กรมชลประทาน ง. กรมมหาดไทย***
จ. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

4. ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน
ก. เป็นองค์กรมืออาชีพ ข. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ค. ส่งเสริมแระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ง. สร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็ง
จ. ถูกทุกข้อ ***

5. ปัจจุบันกรมการพัฒนาชุมชนใช้แผนใดในการพัฒนาชุมชน
ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ ฉบับที่ 10
ข. แผนแม่บทของกระทรวงมหาดไทย
ค. แผนการพัฒนาชนบทไทย
ง. แผนพัฒนาหมู่บ้าน
จ. แผนปฎิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ***

6. คำว่า ?เป็นหน่วยยุทธศาสตร์ของรัฐในการพัฒนาชนบทด้วยการพัฒนาชุมชน? เป็นยุทธศาสตร์ของแผนใด
ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 10
ข. แผนแม่บทของกระทรวงมหาดไทย
ค. แผนการพัฒนาชนบทไทย
ง. แผนพัฒนาหมู่บ้าน
จ. แผนปฎิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ***

7. ในปี 2550 กระทรวงมหาดไทยมอบให้กรมการพัฒนชุมชนดำเนินการภารกิจใด
ก. แก้ปัญหาความยากจน ข. พัฒนาแหล่งน้ำ
ค. พัฒนาประชาธิปไตย ง. พัฒนาคุณภาพชีวิต
จ. ข้อ ก. และ ค. ถูก ***

8. ข้อใดเป็นพันะกิจของแผนปฎิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2550-2553)
ก. ชุมชนเข้มแข็ง ข. ประชาชนพึ่งตนเองได
ค. สร้างพลังชุมชน ง. สร้างระบบจัดการความรู้
จ. ข้อ ค. และ ง. ถูก ***

9. ข้อใดเป็นเป้าหมายของแผนปฎิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน(พ.ศ. 2550-2553)
ก. ชุมชนเข้มแข็ง ข. ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตดี
ค. สร้างพลังชุมชน ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก***
จ. ข้อ ข. และ ค. ถูก

10. ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนปี 2550 คือข้อใด
ก. แก้ปัญหาความยากจน*** ข. ชุมชนเข้มแข็ง
ค. ประชาชนพึ่งตนเองได้ ง. ครอบครัวมีคุณภาพ
จ. ชีวิตดีมีความสุข

11. เป้าหมายกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2550 คือข้อใด
ก. แก้ปัญหาความยากจน ข. ประชาชนพึ่งตนเองได้*** ค. เศรษฐกิจพอเพียง ง. พัฒนาประชาธิปไตย
จ. จัดทำสารสนเทศชุมชน

12. กลุ่มเป้าหมายการแก้ปัญหาความยากจน ของกรมพัฒนาชุมชนคือกลุ่มใด
ก. ประชาชนทั่วไป ข. คนจนตกเกณฑ์ จปฐ.
ค. ผู้ด้อยโอกาส ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก***
จ. ข้อ ข. และ ค. ถูก

13. กรมการพัฒนาชุมชนมีอำนาจหน้าที่หลักในการพัฒนาพื้นที่ใด
ก. พัฒนาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. พัฒนาหมู่บ้านในเขตเทศบาล
ค. พัฒนาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ง. พัฒนาหมู่บ้านในชนบท***
จ. ถูกทุกข้อ

14. ประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 เมื่อปีใด
ก. พ.ศ. 2546 ข. พ.ศ. 2547
ค. พ.ศ. 2548 ง. พ.ศ. 2549
จ. พ.ศ. 2550 ***

15. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เท่าใด เริ่มให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
ก. ฉบับที่ 5 ข. ฉบับที่ 6
ค. ฉบับที่ 7 ง. ฉบับที่ 8***
จ. ฉบับที่ 9

16. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มใช้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เท่าใด
ก. ฉบับที่ 5 ข. ฉบับที่ 6
ค. ฉบับที่ 7 ง. ฉบับที่ 8
จ. ฉบับที่ 9***

17. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือข้อใด
ก. พอประมาณ ข. มีเหตุมีผล
ค. มีภูมิคุ้มกันที่ดี ง. ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก***
จ. ข้อ ข. และ ค. ถูก

18. ผลที่จะเกิดจากการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในงานพัฒนาชุมชน จะเกิดความพอเพียงในระดับใด
ก. ระดับครอบครัว ข. ระดับชุมชน
ค. ระดับท้องถิ่น*** ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
จ. ข้อ ข. และ ค. ถูก

19. นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันด้านเศรษฐกิจมุ่งพัฒนาเรื่องใด
ก. เศรษฐกิจฐานราก ข. เศรษฐกิจระบบตลาด
ค. เศรษฐกิจส่วนรวม ง. ถูกทั้ง ก.ข. และ ค.***
จ. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.

20. ข้อใดเป็นนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ก. พัฒนาศักยภาพของประชาสังคมและท้องถิ่น
ข. สนับสนุนการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองได้
ค. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ง. สร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ
จ. ถูกทุกข้อ***

21. การพัฒนาคือ อะไร
ก. การเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะก้าวหน้า
ข. การเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะพึงปรารถนา
ค. การปรับปรุงเงื่อนไขที่ไม่พึงปรารถนาต่าง ๆ ในสังคม
ง. การวางแผนเพื่อหามาตรการให้หลุดพ้นจากความทุกข์
จ. ถูกทุกข้อ***

22. ข้อใดมิใช่องค์ประกอบของชุมชน
ก. ประชาชน ข. ความสนใจร่วมกัน
ค. สภาพทางภูมิศาสตร์*** ง. การปฎิบัติต่อกัน
จ. ความสัมพันธ์ของสมาชิก

23. การพัฒนาชุมชน คืออะไร
ก. การสร้างความเจริญและยับยั้งความเสื่อมของชุมชน
ข. เป็นขบวนการพัฒนาที่ต้องพิจารณาถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
ค. เป็นวิธีการนำคนภายนอกมาช่วยชุมชน
ง. ข้อ ก. และ ข้อ ข. ถูก***
จ. ข้อ ข. และ ข้อ ค. ถูก

24. ปรัชญาการพัฒนาชุมชน คือข้อใด
ก. คนมีศักดิ์ศรี ข. คนมีความสามารถ
ค. ความสามารถพัฒนาได้ด้วยกลุ่ม หรือกิจกรรม
ง. คนมีความสามารถปรับปรุงตนเองหากมีโอกาส***
จ. ถูกทุกข้อ

25. แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาชุมชน คือ
ก. การมีส่วนร่วมของประชาชน ข. การช่วยเหลือตนเอง
ค. ความคิดริเริ่มของประชาชน ง. ความต้องการของชุมชน
จ. ถูกทุกข้อ***

26. กระบวนการทำงานพัฒนาชุมชน คือ
ก. การศึกษาชุมชน ข. การให้การศึกษาแก่ชุมชน
ค. การวางแผน ง. การดำเนินงานตามแผน
จ. ถูกทุกข้อ***

27. ข้อใดไม่ใช่หลักการสำคัญของการพัฒนาชุมชน
ก. การแสงหาผู้นำ ข. การทำงานกับกลุ่ม
ค. หลักการสมทบ ง. หลักความร่วมมือกับประชาชน
จ. หลักการแสวงหาผลประโยชน์

28. ทรัพยากรในงานพัฒนาชุมชนหมายถึงข้อใด
ก. เงิน ข. คน ค. แรงงาน
ง. วัสดุอุปกรณ์ จ. ถูกทุกข้อ***

29. วิธีดำเนินงานพัฒนาชุมชน คือข้อใด
ก. การทำงานกับกลุ่ม*** ข. แต่งตั้งผู้นำอาสา
ค. ให้การศึกษาภาคบังคับ ง. ให้การสนับสนุนแรงงานพัฒนาชนบท
จ. ถูกทุกข้อ

30. การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการ หมายถึงข้อใด
ก. เป็นการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในรูปของการต่อเนื่อง*** ข. กำหนดมรรควิธีเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ค. กำหนดวัตถุประสงค์และปริมาณงาน
ง. กระตุ้นให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้
จ. ถูกทุกข้อ

31. การพัฒนาชุมชนเป็นขบวนการ หมายความว่าอย่างไร
ก. เป็นการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในรูปของการต่อเนื่อง
ข. กำหนดมรรควิธีเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ค. กำหนดวัตถุประสงค์และปริมาณงาน
ง. กระตุ้นให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้***
จ. ถูกทุกข้อ

32. คุณสมบัติของนักพัฒนาชุมชน
ก. เป็นผู้ไม่ย่อท้อต่องานหนัก
ข. ต้องมีอารมณ์ขัน ยิ้มแย้มแจ่มใส
ค. เป็นผู้มีจิตใจมั่นคง ร่างกายสมบูรณ์
ง. เป็นผู้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ตนปฏิบัติงานได้
จ. ถูกทุกข้อ***

33. ขั้นตอนการทำงานของนักพัฒนาชุมชน คือ
ก. สำรวจชุมชน*** ข. แก้ปัญหาชุมชน
ค. ศึกษาชุมชน ง. สร้างความสัมพันธ์
จ. จัดตั้งกลุ่ม

34. การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนาชุมชนจำเป็นอย่างไร
ก. สามารถสนองปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นอย่างแท้จริง
ข. ทำให้เกิดความรักและหวงแหนในกิจกรรมของชุมชนร่วมกัน
ค. เป็นการประสานช่องว่างระหว่างรัฐกับประชาชน
ง. ทำให้สามารถสร้างพลังกลุ่มในชุมชน
จ. ถูกทุกข้อ***

35. คำว่า ?จิตใจ? ในงานพัฒนาชุมชน หมายถึง
ก. คุณธรรม ข. ศีลธรรม
ค. พรหมจรรย์ ง. ความรู้
จ. พฤติกรรมค่านิยมและทัศนคติ***

36. หลักธรรมของพุทธศาสนาที่เป็นหัวใจของการพัฒนาชุมชน คือ
ก. อริยสัจ 4 ข. อิทธิบาท 4
ค. อัตตาหิ อัตตโน นาโถ*** ง. พรหมวิหาร 4
จ. สังคหวัตถุ 4

37. คุณสมบัติพิเศษของผู้นำชุมชน เป็นอย่างไร
ก. ศีลธรรม และขยัน ข. ซื่อสัตย์ เสียสละ
ค. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถดี เป็นที่ยอมรับ***
จ. สมถะ และไม่มีภรรยา

38. ในการให้การศึกษาแก่ประชาชน วิธีการใดได้ผลดีที่สุด
ก. อบรมโดยใช้อุปกรณ์ทันสมัย ข. จัดพบปะพูดคุย
ค. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ**** ง. จัดอภิปราย
จ. จัดโต้วาที

39. ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทแตกต่างกันในเรื่องใด
ก. สภาพทางภูมิศาสตร์ ข. การศึกษา
ค. ขนาดประชากร ง. ความหนาแน่นของประชากร
จ. ข้อ ข. และ ค. ถูก***

40. นักพัฒนาชุมชนเมือง จะเข้าถึงประชาชนอย่างไร
ก. เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มผลประโยชน์
ข. สร้างกิจกรรมร่วมให้มาก
ค. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ
ง. เข้าร่วมในกิจกรรมสำคัญของชุมชนให้มาก
จ. ใช้เวลานอกในการออกไปพบปะสังสรรค์กับประชาชนให้มาก***


จำหน่ายเอกสารนักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ กรมพัฒนาชุมชน ปี 54 ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

วิชาที่ใช้สอบ นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ กรมพัฒนาชุมชน

ส่วนที่ 1  ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 1
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 2
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 3 

 - ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 4

  - ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 5 

- ข้อสอบเก่านักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
ส่วนที่ 2  ความรู้เกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน   
- กระบวนการ แนวทาง และวิธีการ พัฒนาชุมชน   
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10   
- นโยบาย ยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน 2554   
- นโยบายรัฐบาล 2552-2554   
- ปรัชญา แนวคิด หลักการ กระบวนการ พัฒนาชุมชน   
-  กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2550    
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน     
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน    
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ    
- ระเบียบการลา   

 - ข้อมูลเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน 
 -  เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม  ด้านการเมืองการปกครอง   ด้านเศรษฐกิจ        

 

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร พร้อมเฉลยยยยยยยยยย 
สามารถนำไปปริ้นเพื่น อ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

สนใจสั่งซื้อมาที่  diamondclub@hotmail.com
กรุณาชำระค่า สินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 466-2-22424-9 ธ.กสิกรไทย
 
 จักริน รุ่งกิจธนโชติ มิตรภาพ ขอนแก่น  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 
 โทร 081-871-5000  

หรือแจ้งที่ diamondclub@hotmail.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0818715000
rabbit48 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
อยากได้ง่ะแจกจริง ๆ นะ
supatra_286 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบ้างได้ไหมค่ะ
soam ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
วิธีสร้างรายได้ 98,300บาทต่อเดือน

                                          วิธีสร้างรายได้ 98,300บาทต่อเดือน

      สวัสดีครับ ผมชื่อวศิน  จังโส ผมเป็นหนึ่งในผู้บริหารทีม To trust me ครับ ก่อนอื่นผมขอแจ้งให้ทราบว่า บุคคลที่นำเอกสารฉบับนี้มาให้คุณ บุคคลนั้นมีความปรารถนาดีกับคุณอย่างแน่นอน เพราะนี่คือวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายและที่สำคัญ “คุณ...ทำได้แน่นอน” ผมรับหน้าที่แนะนำวิธีการนี้กับคุณ แทนบุคคลที่ส่งเอกสารนี้ให้คุณครับ ผมอยากจะแนะนำตัวเองให้มากกว่านี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณถึงวิธีการสร้างรายได้นี้..แต่..ถึงคุณจะรู้จักผมมากขึ้นก็ไม่ได้ทำให้คุณมีเงินเพิ่มขึ้นมาได้เพราะฉะนั้น เรามาดูวิธีที่จะทำให้เงินคุณเพิ่มขึ้นกันดีกว่าครับ วิธีที่ผมจะอธิบายต่อไปนี้คุณต้องใช้เงิน 350 บาท  “คุณกล้าใช้เงิน 350 บาท แลกกับโอกาสที่จะได้เงิน 98,300 บาทต่อเดือนหรือเปล่าครับ”   ถ้าคุณไม่กล้า ไม่ต้องอ่านต่อครับ ผมไม่อยากรบกวนเวลาอันมีค่าของคุณ

แต่ถ้าคุณกล้า เรามาเริ่มกันเลยครับ เริ่มจาก...คุณสมัครเปิดบัญชีกับ 24payturn  1 บัญชี มีค่าใช้จ่าย
350.25บาท (จะตรวสอบง่าย 25สตางค์จะไปเป็นเงินคงเหลือของคุณ) และมีค่าบริการรายเดือน เดือนละ 100 บาทตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไป  เงื่อนไขในการที่คุณจะมีรายได้ 98,300 บาทต่อเดือน มีอยู่ 1 ข้อเท่านั้น...คือ
** ภายในเดือนแรก   คุณแนะนำคน 3 คน มาเปิดบัญชีเหมือนกับคุณ** (ไม่ต้องแนะนำทุกเดือนนะครับ แค่เดือนแรกเดือนเดียวครับ และผม..เตรียมวิธีแนะนำคน 3 คนไว้ให้คุณแล้ว)      เมื่อคุณได้ครบ 3 คน เป็นอันเสร็จหน้าที่ของคุณ  ต่อจากนี้...คุณก็รอรับเงินอย่างเดียว และตั้งแต่เดือนที่ 9 เป็นต้นไป  คุณจะมีรายได้ 98,300 บาทต่อเดือนไปตลอด
พิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง     มาดูกันครับว่า 98,300 บาทต่อเดือนของคุณมาอย่างไร

เดือนที่ 1     24payturn บอกว่า เมื่อคุณแนะนำคนมาร่วมเปิดบัญชีกับคุณได้  ทันทีที่คนๆนั้นชำระค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชี 350บาท    24payturn จะจ่ายผลตอบแทนค่าขยายการตลาดให้คุณ 150 บาท และจ่ายให้คุณทันทีเช่นกัน เพราะฉะนั้นในเดือนที่ 1 คุณทำตามเงื่อนไขข้อเดียวของเรา คือ  แนะนำได้ 3 คน 24payturn ก็จะจ่ายผลตอบแทนค่าขยายการตลาดให้คุณ คือ 450 บาท คุณเก็บขึ้นมา 350 บาท เหลือไว้ 100 บาท  เป็นค่าบริการในเดือนถัดไป  จากเงื่อนไขข้อเดียวที่คุณทำ  แสดงว่าคุณได้ทุนคืนมาเรียบร้อยแล้วและเป็นอันเสร็จหน้าที่ของคุณ ต่อจากนี้...คุณก็รอรับเงินอย่างเดียว และตั้งแต่เดือนที่ 9 เป็นต้นไป  คุณจะมีรายได้ 98,300 บาทต่อเดือนไปตลอด

เดือนที่ 2     เป็นหน้าที่ของ 3 คนที่คุณแนะนำมาในเดือนแรก ที่จะต้องทำตามเงื่อนไขข้อเดียวของเรา การที่ 3 คนนั้นตัดสินใจเข้าร่วมสร้างรายได้กับคุณ แสดงว่าทั้ง 3 คนยอมรับ  และพร้อมจะทำตามเงื่อนไขข้อเดียวของเรา เช่นเดียวกันกับคุณ เพราะฉะนั้น ในเดือนที่ 2นี้ คุณจะมีคนเพิ่มเข้ามาใหม่เป็น 9 คน  24payturnบอกว่า 9 คนนี้เป็นคนที่คุณไม่ได้แนะนำเอง 24payturn จะจ่ายให้ 20 บาทต่อคน เพราะฉะนั้นในเดือนที่ 2 คุณจะมีรายได้ที่เกิดจาก 9 คนที่เข้ามาใหม่คือ 180 บาท คุณเก็บขึ้นมา 80 บาท เหลือไว้ 100 บาทเป็นค่าใช้บริการในเดือนถัดไป

เดือนที่ 3     ทุกคนที่เข้าร่วมวิธีสร้างรายได้กับเรา ทุกคนรับทราบและยอมรับถึงเงื่อนไขข้อเดียวของเรา  ซึ่งเป็นเงื่อนไขง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำได้ เพราะฉะนั้น ในเดือนที่ 3 คุณจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มอีก 27 คน ในเดือนที่ 3 นี้คุณจะมีรายได้ที่เกิดจาก 27 คนคือ 540 บาท คุณเก็บขึ้นมา 440 บาท เหลือไว้ 100 บาท เป็นค่าใช้บริการเดือนถัดไป

เดือนที่ 4-8   คุณจะมีรายได้ตามนี้
เดือนที่           สมาชิกใหม่            รายได้ของคุณ(-100 บาท เป็นค่าใช้บริการในเดือนถัดไป)
    4                   81                   1,620 – 100   =        1,520        
    5                  243                  4,860 – 100   =        4,760
    6                  729                 14,580 – 100   =      14,480
    7               2,187                 43,740 – 100   =      43,640
    8                 6,561             131,220 – 100   =     131,120      

เดือนที่ 9   มาถึงเดือนที่ 9 24payturn บอกว่าตั้งแต่เดือนที่ 9 เป็นต้นไป 24payturn ไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนค่าขยายตลาดในการที่คุณมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก ได้อีกต่อไป 24payturn จ่ายให้คุณได้ถึงแค่เดือนที่ 8 เท่านั้น เพราะฉะนั้น ตั้งแต่เดือนที่ 9เป็นต้นไป  ไม่ว่าจะมีใครมาสมัครเพิ่ม  คุณจะไม่ได้ 20 บาทต่อคนอีกแล้ว แต่..ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีรายได้เกิดขึ้นอีก เพราะคุณจะมีรายได้จากค่ารักษาบริการรายเดือนของคนทั้งหมด ตั้งแต่เดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 8 รวมสมาชิกทั้งหมดของคุณตั้งแต่เดือนที่1-8 คือ3 + 9 + 27 + 81 + 243 + 729 + 2,187 + 6,561 =9,840คน  เมื่อ 9,840 คน ชำระค่าบริการรายเดือน 100 บาท 24payturn จะจ่ายค่าตอบแทนจากการชำระค่าบริการรายเดือนให้คุณ 10 บาทต่อคน เพราะฉะนั้นตั้งแต่เดือนที่ 9 เป็นต้นไปคุณจะมีรายได้เท่ากับ 9,840 x 10 = 98,400 บาท ไปทุกๆเดือน และเช่นเคย คุณเก็บขึ้นมา 98,300 บาทเหลือไว้   100 บาท ไว้เป็นค่าบริการในเดือนถัดไป

24payturn จ่ายให้คุณได้อย่างไร 24payturn เอาที่ไหนมาจ่าย  24payturn ได้อะไรที่ทำแบบนี้

24payturn คำนวณไว้เรียบร้อยแล้วและจ่ายให้คุณได้แน่นอน 24payturn จ่ายแบบนี้ครับ

คุณดูตามรูปด้านซ้ายประกอบ   เมื่อ H ชำระค่าเปิดบัญชี 350 บาท  G ซึ่งเป็นผู้ แนะนำจะได้ 150 บาท ส่วน  A B C D E F และคุณได้คนล่ะ 20 บาท แสดงว่าจากค่าเปิดบัญชี 350 บาทของ H  24payturn  จ่ายให้ A B C D E F G H และคุณเป็น เงิน 290 บาท 24payturn เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการแก่สมาชิก 60 บาท

เมื่อ H ชำระค่าบริการรายเดือน 100 บาท  A B C D E F G  และคุณได้คนล่ะ 10 บาท   แสดงว่าจากค่าบริการรายเดือน 100บาทของ  H   24payturn  จ่ายให้  A B C D E F G  และ คุณ เป็นเงิน 80 บาท  24payturn เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการแก่สมาชิก 20 บาท

จากที่คุณเห็น 24payturn จ่ายให้คุณได้แน่นอน 24payturn รับค่าบริการมาก่อนจึงจ่ายออกไป 24payturn นำค่าใช้บริการของคนข้างล่างจ่ายขึ้นข้างบนไป 8 ชั้น   และคุณก็จะมีรายได้จากคนที่อยู่ใต้คุณลงไป 8 ชั้น นั่นก็คือ 9,840 คน แสดงว่าคุณและทุกคนสามารถสร้างรายได้ถึงเกือบหลักแสนต่อเดือน โดยมีค่าใช้จ่ายเพียง         ครั้งเดียว 350 บาทเท่านั้น....ย้ำอีกครั้ง 350 บาทครั้งเดียวเท่านั้น!!!!

             และทั้งหมดนี้...คือที่มาของ 98,300 บาทต่อเดือนของคุณ
จริงๆแล้ว 24payturn ทำอะไร

          24payturn เป็นธุรกิจในเครือ  ของ บริษัท เดอะ เพาเวอร์ สเตชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท  จดทะเบียนตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท และจดทะเบียนบริการ  กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  ถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริการรับชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ   เช่น   ค่าน้ำ  ค่าไฟ   ค่าโทรศัพท์บ้าน  โทรศัพท์มือถือ  ค่าบัตรเครดิต   เป็นต้น    โดยทำรายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  ซึ่งเพิ่มความสะดวก สบาย  และลดค่าใช้จ่ายในหลายๆรายการ

คุณสามารถสร้างรายได้จาก 24payturn ได้ 2 ทางคือ    
1  ส่วนลดจากยอดฝากชำระรายการต่างๆตามที่ 24payturn กำหนด   2 รายได้จากการช่วย24payturn ขยายการตลาด
  ทำไม..ผมจึงไม่แนะนำคุณว่า 24payturn คือบริการรับชำระค่าสาธารณูปโภคตั้งแต่แรก  เพราะถ้าผมแนะนำคุณโดยการใช้วิธีการสร้างรายได้จากการรับชำระค่าสาธารณูปโภค  เป็นตัวนำ    คุณจะให้ความสำคัญของ การรับชำระค่าสาธารณูปโภค มากกว่าวิธีการสร้างรายได้จากการขยายการตลาด คุณอาจจะมองว่า ส่วนลดที่ได้มันจะคุ้มหรือไม่  กับการที่คุณจะเปิดใช้บริการ 350 บาท  และต้องเสียค่ารายเดือน เดือนล่ะ 100 บาททุกเดือน จนลืมมองไปว่า มีวิธีที่สร้างความคุ้มค่าที่มากกว่าและง่ายกว่า  นั่นก็คือ......การช่วย24payturn ขยายการตลาดนั่นเอง
สรุป
วิธีการสร้าง 98,300 บาทต่อเดือนของคุณ
สมัครเปิดบัญชี 350 บาท และทำตามเงื่อนไขข้อเดียว คือ ภายในเดือนแรก คุณแนะนำคน 3 คน  
มาร่วมสร้างรายได้กับคุณและวิธีการแนะนำคน 3 คนของคุณคือ  ส่งเอกสารวิธีการนี้ให้กับคนที่คุณ
อยากให้เขามีรายได้เหมือนกับคุณ
       ทุกคนมองหาโอกาสอยู่เสมอๆ  วิธีที่เราเห็นคนรวยเขาทำกัน เราก็ไม่มีโอกาสที่จะทำได้ หรือ ได้ทำ เพราะฉะนั้น  ผมหวังว่าทุกคนที่ได้อ่านเอกสารนี้ จะมองมุมเดียวกับผม มุมที่เห็นว่า  วิธีนี้คือโอกาส....โอกาสที่น่าลอง....โอกาสที่คุณและทุกคนจะสามารถมีรายได้98,300 บาทต่อเดือนโดยใช้ค่าใช้จ่ายแค่เพียง 350 บาท     **แค่คนล่ะ 350 บาทเท่านั้น**   ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนเงินที่จะได้มา  รวมทั้งวิธีการทำที่ไม่ได้ลำบากหรือใช้เวลาจนเกินไป  ใช้เงินมากกว่านี้กับเรื่องไม่เป็นประโยชน์หลายๆเรื่องยังใช้กันได้ แล้วจะใช้เงิน 350 บาทซื้อโอกาสให้กับตัวเองไม่ได้เชียวหรือครับ  และในมุมมองของผมอีกเช่นกัน  ผมเชื่อว่าคุณและทุกคนที่ได้อ่านเอกสารนี้ คงไม่อยากให้โอกาสสร้างรายได้นี้ เป็นข้อสงสัยติดอยู่ในใจว่าจะเป็นจริงได้หรือไม่ พิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง เริ่มจากให้โอกาสแก่ตัวคุณเองก่อน  ต่อด้วยให้โอกาสแก่ผู้อื่น  ไม่แน่...ผลแห่งการให้ในครั้งนี้..... บางที.....คุณอาจไม่ต้องรอเงิน98,300 บาทถึง 9 เดือน....อาจจะเป็นแค่ 9 สัปดาห์....หรือ 9 วัน    ก็เป็นไปได้เช่นกัน......ใครจะรู้ !!!......
“แล้วคุณจะยิ้มอย่างมีความสุข กับการให้โอกาสแก่ตัวคุณในครั้งนี้”

                                                                                                  สวัสดีครับ
ผู้แนะนำ:  meuankhwun
สมัครสมาชิกได้ที่  : www.totrustme.com/reg/ meuankhwun หรือ
                                  http://24pt.grithai.com/main.php?id= meuankhwun
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.24payturn.com
ชื่อ:  (เหมือนขวัญ  ช่วยคง )                          
E-mail :  foku-fork@hotmail.com
โทร :    ( 080-7187010,085-8854746)  

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้