เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน 2554 - 2555
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
 
 

ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน 2554 - 2555


1.สส.บัญชีรายชื่อมีจำนวนเท่าไร    

ตอบ 125 คน                                                                                                                        
2.สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวนเท่าไร

ตอบ  175 คน
3.รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าไร

ตอบ  ปี 2550 ฉบับที่ 18 มี 309 มาตรา มีผลบังคับใช้เมื่อ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550
4.พรรคการเมืองที่สมัครเลือกตั้ง 2554 มีจำนวนกี่พรรค
ตอบ 40 พรรค
5.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางคือแผนฉบับที่เท่าใด
ตอบ ฉบับที่ 8

6.จังหวัดที่ 77 ของไทยคือ
ตอบ จังหวัดบึงกาฬ
7.โครงการรถไฟความเร็วสูงที่จะเปิดใช้ในอนาคตมีกี่เส้นทาง

ตอบ 5 เส้นทาง
8.รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีพรรคร่วมรัฐบาลกี่พรรค

ตอบ พรรคร่วมรัฐบาลมี 6 พรรคคือ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคประชาราช พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา

         พรรคชาติไทย พรรคมัชฌิมาธิปไตย และพรรคเพื่อแผ่นดิน

9.พรรคใดไม่ใช่พรรคการเมืองร่วมรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ตอบ พรรคเพื่อไทย

10.ประธานศาลฎีกาคนปัจจุบันคือใคร

ตอบ นายวิรัช ลิ้มวิชัย ประธานศาลฎีกา โดยประธานศาลฎีกาคนใหม่ แทนที่นายวิรัชซึ่งจะเกษียณอายุ

        ราชการในวันที่ 30 ก.ย.นี้ คือ นายสบโชค สุขารมณ์
11.องค์กรอิสระของไทยมีจำนวนเท่าใด
ตอบ จำนวน 15 องค์กร ได้แก่ 1)ศาลรัฐธรรมนูญ 2)ศาลยุติธรรม 3)ศาลปกครอง 4)ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา

ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 5)คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) 6)คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 7)คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ค.ต.ง.) 8)คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 9)ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 10)คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) 11)คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) 12)สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 13)คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) 14)คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และ15)คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและองค์การอิสระในการคุ้มครองผู้บริโภค

12.นายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไร

ตอบ นายกรัฐมนตรีคนที่ 27

13.จังหวัดใดได้ชื่อว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย

ตอบ เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

14.แหล่งที่สำรวจพบน้ำมันล่าสุดของประเทศไทยคือที่ใด

ตอบ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
15.บินลาเดน ถูกสังหารเมื่อใด

ตอบ สหรัฐฯ ได้ร่วมมือกับปากีสถาน ปฏิบัติการสังหาร ภายในแมนชั่นของปากีสถาน วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2554
16.ซึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นเกิดขึ้นวันที่เท่าไร

ตอบ 11มีนาคม2554
17.รางวัลโนเบลแบ่งออกเป็นกี่สาขาอาชีพ
ตอบ รางวัลโนเบลแบ่งออกเป็น 5 สาขาได้แก่ สันติภาพ เคมี ฟิสิกส์ การแพทย์/สรีรวิทยา และรางวัลสาขา

        เศรษฐศาสตร์ในชื่อ “รางวัลธนาคารสวีเดน

18.กลุ่มประเทศที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียน: AEC ประกอบด้วยประเทศอะไรบ้าง
ตอบ เขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียน มี 10 ประเทศประกอบด้วย เวียตนาม, ลาว, กัมพูชา, ไทย, พม่า, มาเลเซีย,       

        อินโดนิเซีย, บรูไน, ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์
19.เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันคือใคร

ตอบ ปัจจุบันอาเซียนมีเลขาธิการมาแล้วรวม 11 คน ซึ่งรวมถึงนายออง เคง ยอง เลขาธิการอาเซียนคนฃ

       ปัจจุบันจากประเทศสิงคโปร์
20.แผ่นดินไหวที่ประเทศพม่า มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เมืองใด
ตอบ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ซึ่งมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ทางตะวันออกของ
รัฐฉาน

21.โรคท้องร่วงฉับพลับหรืออีคีไลน์เกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศใด

ตอบ ประเทศเยอรมัน

22.ประเทศใดได้ชื่อว่าเป็น “เวนิสตะวันออก”

ตอบ ประเทศไทย (กรุงเทพฯ) ได้ชื่อว่าเป็น เวนิสตะวันออก


23.ประเทศที่ส่งออกน้ำมันมากที่สุดในโลก

ตอบ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

24.ประเทศใดเป็นจุดศูนย์กลางการบินหรือ HUP ของเอเชีย

ตอบ ประเทศสิงคโปร์
25.นโยบาย One Children One Family คือนโยบายของประเทศใด

ตอบ ประเทศจีน ที่ส่งเสริมการมีนโยบายมีลูกเพียงครอบครัวละ 1 คน
26.ยานอวกาศของประเทศใดที่ส่งสุนัขขึ้นไปพร้อมการสำรวจอวกาศ

ตอบ ประเทศรัสเซียได้ส่งสุนัขเพศเมียชื่อ ไลก้า ไปกับดาวเทียมสปุตนิก 2

27.วันข้าราชการพลเรือนคือวันที่เท่าไร
ตอบ 1 เมษายนของทุกปี
28.วัน Car Free day คือวันที่เท่าไร

ตอบ 22 กันยายน ของทุกปี ซึ่งรู้จักกันดีในชื่อ "วันปลอดรถ"

29.รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประกาศยุบสภาในวันที่เท่าไร

ตอบ วันที่ 3 พฤษภาคม 2554

30.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกิดขึ้นในครั้งแรกเมื่อใด
ตอบ สมัยรัฐบายจอมพล ป พิบูลสงคราม
31.ใครทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนพรรคการเมือง

ตอบ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.)

32.ผู้ที่ประสงค์จะรับอุปการะลูกบุญธรรม ต้องมีคุณสมบัติใดเป็นสำคัญ
ตอบ ต้องมีอายุห่างจากบุตรบุญธรรมไม่น้อยกว่า 25 ปี

33.ประเทศใดเป็นเจ้าภาพในกีฬาโอลิมปิก (Olympics) 2012
ตอบ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

34.ประเทศไทยใช้ดุลบัญชีเดินสะพัดแบบใดในการบริหารประเทศ

ตอบ บัญชีเดินสะพัดแบบขาดดุล
35.สินค้าส่งออกของไทยประเภทใดที่ประสบปัญหาคู่แข่งทางการค้ากับประเทศเวียดนามมากที่สุด

ตอบ ข้าว36.”เปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้า” เกิดขึ้นในสมัยใด

ตอบ รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

37. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันคือฉบับใด และมีระยะเวลาในแผนฯ เท่าไร
ตอบ ฉบับ 10
38.เมื่อมีคนเกิดในบ้าน เจ้าบ้านต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน

ตอบ 15 วัน

39.หน่วยงานใดทำหน้าที่ในการวางแผนและกำหนดกรอบทิศทางในการพัฒนาประเทศ
ตอบ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
40.ในอนาคตประเทศภายในกลุ่มเอเซียนจะมีการรวมตัวกันเป็นเขตการค้าเศรษฐกิจ โดยกำหนดค่าเงินใดเป็นค่ากลางในการแลกเปลี่ยน
ตอบ ค่าเงินเยนต์
41. ประเทศใดที่ได้ส่งดาวเทียมดวงแรกไปสู่อวกาศ
ตอบ สหภาพ โซเวียตได้ส่งดาวเทียมดวงแรก ชื่อ สปุตนิก1 ขึ้นไปโคจรในอวกาศนาน 21 วัน
42. ประเทศใดเป็นเจ้าภาพในกีฬาเฟสปิกเกมส์ครั้งต่อไป

 ตอบ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 6
43. ประเทศใดที่มีความเชื่อในเรื่องการกินดินเพื่อสุขภาพ

ตอบ ประเทศอินโดนีเซีย

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0818715000
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อ 51-100

51.   ประสาทเขาพระวิหารมีบริเวณติดต่อกับจังหวัดใดของประเทศไทย
1.  สุรินทร์               2.  ศรีสะเกษ
3.  สระแก้ว               4.  ปราจีนบุรี
- 9 -
52.   ภาษาใดมิใช่ภาษาทางการขององค์การสหประชาชาติ
1.  จีน               2.  ญี่ปุ่น
3.  ฝรั่งเศส               4.  สเปน
53.   ตลาดส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยที่ใหญ่ที่สุดคือ
1.  ญี่ปุ่น               2.  กลุ่มประเทศอาเซียน
3.  ยุโรป               4.  สหรัฐอเมริกา
54.   บุคคลต่อไปนี้ไม่เคยเป็นนายกรัฐมนตรี
1.  พล.อ.สุจินดา คราประยูร         2.  พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ
3.  พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ         4.  พล.อ.ประพาส จารุเสถียร
55.   ประเทศไทยใช้ธงอะไรก่อนที่เปลี่ยนมาใช้ธงไตรรงค์เป็นธงประจำชาติ
1.  ธงชัยเฉลิมพล            2.  ธงสีแดงบนพื้นขาว
3.  ธงช้างเอราวัณ            4.  ธงช้าง
56.   สถานที่ในกรุงเทพมหานครซึ่งใช้เป็นที่มอบกุญแจเมืองแก่แขกต่างประเทศผู้มาเยือนคือ
1.   ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  
2.   พระบรมมหาราชวัง
3.   ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
4.   พลับพลามหาเจษฎาบดินทร์
57.   สถานที่ท่องเที่ยวใดในประเทศไทยที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก
1.  หมู่เกาะสิมิลัน            2.  หมู่เกาะพีพี
3.  หมู่เกาะลันตา            4.  หมู่เกาะตะรุเตา
58.   ผู้อำนวยการองค์การค้าโลกคนปัจจุบัน เป็นคนชาติใด
1.  สหรัฐอเมริกา            2.  ฝรั่งเศส
3.  แอฟริกาใต้            4.  กานา
59.   เลขาธิการสหประชาชาติคนปัจจุบัน (2007-2012) เป็นคนชาติใด
1.  เกาหลีใต้            2.  อินเดีย
3.  ไทย               4.  กานา
- 10 -
60.   สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่สองตั้งอยู่ที่ใด
1.  หนองคาย -เวียงจันทน์
2.  หนองคาย-สะหวันะเขต
3.  มุกดาหาร-เวียงจันทน์
4.  มุกดาหาร-สะหวันะเขต
61.   ประเทศใดมิได้เป็นสมาชิกของสหประชาชาติ
1.  มองโกเลีย            2.  สวิตเซอร์แลนด์
3.  อิสราเอล            4.  อิรัก
62.   ใครเป็นประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
1.   พล.อ.สนธิ  บุญรัตกลิน
2.   พล.อ.สพรั่ง  กัลยานมิตร
3.   พล.อ.อ.ชลิต  พุกผาสุข  
4.   พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา
63.   ต้นไม้ประจำประเทศไทย คือต้นอะไร
1.  ราชพฤกษ์            2.  ทานตะวัน
3.  ชัยพฤกษ์            4.  พิกุล
64.   ประเทศใดดังต่อไปนี้ที่มีประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก
1.  ซาอุดิอารเบีย            2.  อิรัก
3.  อิหร่าน               4.  อินโดนีเซีย
65.   แขวงในกรุงเทพมหานครเทียบได้กับเขตการปกครองใดในจังหวัดอื่น
1.  หมู่บ้าน               2.  ตำบล
3.  เทศบาล               4.  อำเภอ
66.   ประเทศไทยไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศใด
1.   เกาหลีเหนือ            2.  อิรัก
3.  ไต้หวัน               4.  มองโกเลีย

- 11 -
67.   กระทรวงมหาดไทย มีตราสัญลักษณ์ใด
1.  ตราบัวแก้ว            2.  ตราคชสีห์
3.  ตราดาบเขนและโล่ห์         4.  ตราราชสีห์
68.   ประเทศไทยมีชายแดนทางบกติดต่อกับประเทศใดยาวที่สุด
1.  เวียดนาม            2.  กัมพูชา
3.  พม่า               4.  มาเลเซีย
69.   หลักธรรมใดที่เป็นธรรมของผู้ครองเรือน
1.  ทิฐธรรมมิกัตประโยชน์        
2.  ฆราวาสธรรม
3.  ปฏิจจสมุปบาท            
4.  อิทธบาท 4
70.   โอซามา บิน ลาเดน เป็นใคร
1.   อิหม่านหรือผู้นำสวดที่มีชื่อเสียงที่สุดประจำมัสยิดหะรอมในนครเมกกะ
2.   ชาวอาหรับผู้ต่อต้านสหรัฐฯ และอิสราเอลทุกรูปแบบ
3.   เศรษฐีชาวอาหรับผู้เป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าใหญ่โตในกรุงลอนดอน
4.   หมอดูผู้โด่งดังชาวอาหรับที่ได้ทำนายว่าโลกใกล้จะถึงวาระสุดท้ายในไม่ช้านี้แล้ว
71.   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนปัจจุบันชื่อ
1.   นายมีชัย ฤชุพันธ์  
2.   นายอุระ  หวังอ้อมกลาง
3.   พล.อ.พิจิตร กุลวานิช      
4.   นายประสงค์ สุ่นศิริ
72.   ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือ
1.   หลักการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธารให้ผืนป่ามีความสมบูรณ์ยั่งยืน
2.   พระราชดำริในการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครตามโครงการแก้มลิง
3.   วิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวโดยน้ำจืดชะล้างความเป็นกรดออกจากดิน
4.   แนวทางบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- 12 -
73.   พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยได้แก่
1.   สมเด็จพระมหิดลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
2.   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
3.   สมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกุธภัณฑ์
4.   พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
74.   สัมมาสังกัปปะในมรรค 8  คือ
1.   ความเห็นชอบ  
2.   ความเพียรพยายามชอบ
3.   ความดำริชอบ
4.   การกระทำชอบ
75.   เขตเศรษฐกิจจำเพาะมีความกว้างไม่เกิน
1.  12  ไมล์ทะเล            2.  24  ไมล์ทะเล
3.  100  ไมล์ทะเล            4.  200  ไมล์ทะเล
76.   รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของราชอาณาจักรไทย 2550 ประกาศใช้เมื่อใด
1.   ส.ค.50               2.   ก.ย.50      
3.   ต.ค.50               4.   พ.ย.50
77.   ถ้าต้องการติดต่อกับกรุงเทพมหานครทางอินเทอร์เน็ต ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ใด
1.  [url]www.bma.go.th[/url]            2.  [url]www.bma.co.th[/url]  
3.  [url]www.bma.org.th[/url]            4.  [url]www.bma.gov.th[/url]  
78.   ประธานาธิบดีและเลขาธิการใหญ่ของพรรคอมมิวนิสต์ของจีนคนปัจจุบันคือ
1.  จูหรงจี               2.  เจียงเจ๋อหมิน
3.  เฉินสุยเปี่ยน            4.  หูจินเทา
79.   เวลาต้องการค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ทเราควรเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ให้บริการด้าน search engine  คือเว็บไซต์ใด
1.  Alta Vista.Com            2.  Yahoo.Com
3.  google.Com            4.  ถูกทุกข้อ
- 13 -
80.   ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันมากที่สุดและมีแหล่งน้ำมันสำรองมากที่สุดของโลกคือ
1.  ซาอุดิอาระเบีย            2.  เวเนซุเอลา
3.  อิหร่าน               4.  อิรัก
81.   การประชุม World Economic Forum  ซึ่งมีผู้นำทางการเมืองและทางเศรษฐกิจของโลกเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จัดกันเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูหนาวที่
1.  ดาวอส สวิตเซอร์แลนด์         2.  เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์
3.  วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา         4.  นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
82.   ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของไทย กำหนดให้ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
1.   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.   ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
3.   ประธานองค์มนตรี
4.   ราชเลขาธิการ
83.   ประเทศใดที่มิได้ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกา
1.  ซีเรีย               2.  ลิเบีย
3.  อัลจีเรีย               4.  ไลบีเรีย
84.   หัวหน้าพรรคการเมืองปัจจุบัน ข้อใดไม่ถูกต้อง
1.  นายจาตุรนต์ ฉายแสง พรรคไทยรักไทย
2.  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์
3.  นายบรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย
4.  พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ์ พรรคความหวังใหม่
85.   จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีปัญหาความไม่สงบ นอกจาก ปัตตานี ยะลา นราธิวาส แล้ว ล่าสุดรัฐบาลได้เพิ่มเข้ามาอีก 2 จังหวัด คือ
1.  ตรัง และพังงา            2.  กระบี่ และภูเก็ต
3.  สตูล และสงขลา            4.  ชุมพร และระนอง

- 14 -
86.   สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ปัจจุบันมีกี่คน
1.  6 คน               2.  7 คน
3.  8 คน               4.  9 คน
87.   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สังกัดส่วนราชการใด
1.  กระทรวงมหาดไทย         2.  สำนักนายกรัฐมนตรี
3.  กระทรวงพัฒนาสังคม         4.  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
88.   ตำแหน่งทางทหารสุดท้ายก่อนที่จะเกษียณราชการของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน คือ
1.  ผู้บัญชาการทหารบก         2.  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
3.  ปลัดกระทรวงกลาโหม         4.  จเรทหาร
89.   ในการรัฐประหารเมื่อ 19 ก.ย.49 ฝ่ายทหารได้อ้างถึงสาเหตุสำคัญ 4 ประการ ข้อใดมิใช่เหตุที่กล่าวอ้าง
1.  มีการกระทำอันเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
2.  มีการทุจริตคอร์รัปชั่น
3.  มีการแทรกแซงกิจการภายในจากต่างประเทศ
4.  มีความขัดแย้งระหว่างประชาชนอันอาจเกิดความรุนแรง
90.   พรรคการเมืองกี่พรรคถูกพิจารณายุบพรรคโดยตุลาการรัฐธรรมนูญ
1.  มี 2 พรรค            2.  มี 3 พรรค
3.  มี 4 พรรค            4.  มี 5 พรรค
91.   ใครเป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
1.  นายนรนิติ เศรษฐบุตร        
2.  นาวาตรีประสงค์ สุ่นสิริ
3.  นายสวัสดิ์ โชติพานิช        
4.  นายจรัญ ภักดีธนากุล
92.   รัฐบาลชุดปัจจุบันมีรัฐมนตรีกี่คน
1.  30 คน               2.  32 คน
3.  35 คน               4.  36 คน
- 15 -
93.   ใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบัน
1.  พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิต      2.  พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา
3.  นายอารีย์ วงศ์อารยะ         4.  นายชวรัตน์ ชาญวีระกุล
94.   กรุงเทพมหานครแบ่งเป็นกี่เขตการปกครอง
1.  47 เขต         2.  48 เขต      3.  49 เขต      4.  50 เขต
95.   ตราสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร คือ
1.  พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ        
2.  พระนารายณ์ทรงช้างเอราวัณ
3.  พระนารายณ์ประทับเหนือพระปรางค์สามยอด            
4.  ยักษ์สองตนหน้าวัดพระแก้ว
96.   ใครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนปัจจุบัน
1.  นายพระนาย สุวรรณรัตน์      2.  นายชูวิทย์  กมลวิสิษฏ์
3.  นายอภิรักษ์  โกษะโยธิน      4.  มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร์
97.   ไข้หวัดนกเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดใด
1.  influenza B virus         2.  influenza A virus
3.  oseltamivir B virus         4.  oseltamivir A virus
98.   วันที่ท่านสอบนี้ใกล้เคียงกับวันสำคัญใดมากที่สุด (สมมุติว่าสอบวันที่ 8 เมษายน 2552)
1. วันอนามัยโลก            2. วันประมงแห่งชาติ
3. วันผู้สูงอายุ            4. วันครอบครัว
99.   นักบินอวกาศคนแรกของโลกเป็นคนชาติใด
1. รัสเซีย               2. สหรัฐอเมริกา
3. อังกฤษ               4. เยอรมนี
100.   คณะรัฐบาลชุดปัจจุบันแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อใด
1.  29 ก.ย.51            2.  29 ต.ค.51
3.  2 พ.ย.51            4.  3 ธ.ค.51

51.   ตอบ   2   จังหวัดศรีสะเกษ

- 19 -
52.   ตอบ   2  ภาษาทางการขององค์การสหประชาชาติมี 6 ภาษาดังนี้ อังกฤษ  ฝรั่งเศส  จีน  รัสเซีย  สเปน  และอาหรับ
53.   ตอบ   4  สหรัฐเป็นตลาดส่งออกอัญมณีและสินค้าอื่นๆ ที่ใหญ่สุดของไทย
54.   ตอบ   3  เป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบก แต่ไม่เคยเป็นนายกรัฐมนตรี
55.   ตอบ   4   ธงช้าง
56.   ตอบ   4 พลับพลามหาเจษฎาบดินทร์
57.   ตอบ   4  เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล
58.   ตอบ   4  นายปาสคัล เลมี  ชาวฝรั่งเศส
59.   ตอบ 1  นายบันคี มูน ชาวเกาหลีใต้ เป็นชาวเอเชีย คนที่สองที่ได้รับตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ  ชาวเอเชียคนแรก คือนายอู ถั่น ชาวพม่า
60.   ตอบ 4  สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่สอง อยู่ระหว่างจังหวัดมุกดาหาร กับ แขวงสะหวันะเขตของลาว  เพิ่งทำพิธีเปิดไปเมื่อ ธ.ค.49  โดยสะพานแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาของญี่ปุ่น
61.   ตอบ   2  สวิสเซอร์แลนด์เป็นประเทศเป็นกลางในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 แม้หลังสงครามมีการจัดตั้งองค์กรสหประชาชาติขึ้นก็ไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
62.   ตอบ   1  พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน  ปัจจุบันเป็นทั้ง ผู้บัญชาการทหารบก  ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)  และประธาน คมช.
63.   ตอบ   1  ต้นราชพฤกษ์ เป็นต้นไม้ประจำประเทศไทย
64.   ตอบ   4  อินโดนีเซียมีคนนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก และมีประชากรเป็นอันดับ 4  ของโลก รองจากจีน อินเดียและสหรัฐ
65.   ตอบ   2  แขวงเทียบกับตำบล  เขตเทียบกับอำเภอ
66.   ตอบ   3  เนื่องจากเคารพในนโยบายจีนเดียว ทั้งนี้ประเทศในโลกส่วนใหญ่ไม่กล้ามีความสัมพันธ์ทางการทูตโดยตรงกับไต้หวันเพราะเกรงอิทธิพลของจีนที่อ้างสิทธิเหนือไต้หวันว่าเป็นจังหวัดหนึ่งของจีน  ทำให้ไต้หวันแม้จะมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงแต่สถานะทางการเมืองในเวทีระหว่างประเทศไม่เป็นที่ยอมรับ
- 20 -
67.   ตอบ   4  ตราราชสีห์ เป็นตราของกระทรวงมหาดไทย
68.   ตอบ   3  พม่า
69.   ตอบ   2  ฆราวาสธรรมคือธรรมของผู้ครองเรือน
70.   ตอบ   2  โอซามา  บินลาเดน คือผู้นำกลุ่มอัลกอร์อิดะห์ ที่ต่อต้านสหรัฐและอิสราเอล
71.   ตอบ   2  นายมีชัย   ฤชุพันธ์  
72.   ตอบ   4 แนวทางบริหารจัดการดินและน้ำเพื่อการเกษตร
73.   ตอบ   1  สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรฯ หรือเจ้าฟ้ามหิดล พระบิดาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
74.   ตอบ   3  ดำริชอบคือความคิดที่จะดึงกายและใจออกจากกิเลส
75.   ตอบ   4  เขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือ exclusive economic zone มีความยาวจากชายฝั่ง (ที่มีระดับน้ำลดต่ำที่สุด) ออกไป  200 ไมล์ทะเล โดยถ้าถัดจากเขตนี้ไปจะเป็นเขตทะเลหลวง
76.   ตอบ   1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 2549   ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่  1 ต.ค. 2549 เป็นต้นมา
77.   ตอบ   1  เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร  คือ  [url]www.bma.go.th[/url]
78.   ตอบ   4  ประธานาธิบดีของจีนคนปัจจุบัน คือ นายหูจินเทา
79.   ตอบ   4  ทุกข้อเป็น search engine
80.   ตอบ   1  ซาอุดิอาระเบีย
81.   ตอบ   1  เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
82.   ตอบ   2  ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
83.   ตอบ   1  ซีเรียอยู่ในทวีปเอเชีย
84.   ตอบ  4  พล.อ.ชวลิต เป็นเพียงอดีตหัวหน้าพรรคความหวังใหม่ ปัจจุบันไม่สังกัดพรรคใด
85.   ตอบ 3  ภายหลังมีการยึดอำนาจฯ  รัฐบาลใหม่ได้รื้อฟื้นศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งถูกยุบไปในสมัยรัฐบาลทักษิณ ขึ้นมาใหม่  เพื่อทำหน้าที่อำนวยการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  คือยะลา นราธิวาส
- 21 -
ปัตตานี    และมีการเพิ่มจังหวัดที่อยู่ในความดูแลเข้ามาอีก 2 จังหวัด คือ สตูล และสงขลา รวมเป็น 5 จังหวัด  โดยมีนายพระนาย  สุวรรณรัตน์   เป็นผู้อำนวยการ ศอ.บต.
86.   ตอบ 4  มี 9 คน โดยสมาชิกคนล่าสุดคือ พล.ต.อ.เสรีพิสุทธิ์ เตมียาเวช
87.   ตอบ 1  สังกัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
88.   ตอบ 2  ตำแหน่งสุดท้ายในราชการของ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี  คือผู้บัญชาการทหารสูงสุด
89.   ตอบ 3  เหตุผลที่คณะทหารเข้ายึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มี 4 ประการ คือ (1) มีการทุจริตคอร์รัปชั่น  (2)  มีการกระทำอันเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  (3)  มีความขัดแย้งระหว่างประชาชนอันอาจเกิดความรุนแรงขึ้นในประเทศ  และ (4) มีการแทรกแซงการทำงานของข้าราชการประจำและเล่นพรรคเล่นพวก    ส่วนเรื่องการแทรกแซงจากต่างประเทศไม่มีการกล่าวถึง
90.   ตอบ  3   ในการพิจารณา มี 5 พรรคการเมือง คือไทยรักไทย ประชาธิปัตย์ และพรรคการเมืองขนาดเล็กอีก 3 พรรค ซึ่งในที่สุดเมื่อ 30 พ.ค.50 คณะตุลาการ ได้ตัดสินให้พรรคประชาธิปัตย์ไม่มีความผิด แต่ให้ยุบพรรคไทยรักไทย และพรรคเล็กอีก 3 พรรค  
91.   ตอบ  1   ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญคนปัจจุบัน คือ นายนรนิติ เศรษฐบุตร   ส่วนนาวาอากาศตรีประสงค์ สุ่นสิริ เป็นประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ    นายจรัญ  ภักดีธนากุล เป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม  นายสวัสดิ์ โชติพานิช เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
92.   ตอบ 3  รัฐบาลชุดปัจจุบันมีรัฐมนตรี 35 คน ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอื่นอีก 34 คน  โดยครั้งล่าสุด 28 เม.ย.50   ปรับ ครม.เพิ่มใหม่     อีก 3  คน   คือ นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ รมช.สาธารณสุข   นายณัฐ อินทรปาน  รมช.ท่องเที่ยวและการกีฬา    พล.ต.ท.ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ รมช.มหาดไทย ลาออก 1 คน คือนายประสิทธิ์ โฆวิลัยกุล
93.   ตอบ 3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคือนายอารีย์ วงศ์อารยะ นายบัญญัติ จันเสนะ  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ส่วนคนอื่นเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
94.   ตอบ 4  กรุงเทพมหานคร  แบ่งการปกครองออกเป็น 50 เขตการปกครอง 160 แขวง โดยเขตของกรุงเทพมีฐานะเทียบเท่า อำเภอ  ส่วน แขวง มีฐานะเทียบเท่าตำบล
- 22 -
95.   ตอบ 1  ตราสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร  คือ ตราพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
96.   ตอบ 3   ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร คนปัจจุบันคือ  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  ซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน เมื่อ ปี 2547   นายอภิรักษ์ ปัจจุบันยังมีตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  อีกด้วย ส่วนปลัดกรุงเทพฯ คนปัจจุบัน คือนายพงษ์ศักติฐ์ เสมสันต์   (ตั้งแต่ 1 ต.ค.49-ปัจจุบัน)
97.   ตอบ 2  ไข้หวัดนกเกิดจากเชื้อไวรัส  influenza A virus  โดยสายพันธุ์ที่ระบาดมากที่สุดในปัจจุบันคือสายพันธุ์  H 5 N1
98.   ตอบ 1  วันอนามัยโลกตรงกับวันที่  7 เมษายน ดังนั้นจึงใกล้เคียงกับวันที่ 8 เมษายน ที่สุด วันประมงแห่งชาติตรงกับวันที่  13 เมษายน  วันผู้สูงอายุตรงกับวันที่     13  เมษายน   วันครอบครัวตรงกับวันที่    14  เมษายน  
99.   ตอบ 1  นักบินอวกาศคนแรกของโลกเป็นชาวรัสเซีย ชื่อ ยูริ กาการิน  ส่วนยานอวกาศและนักบินอวกาศที่ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ เป็นชาติแรกคือนีล อาร์มสตรอง ชาวสหรัฐอเมริกา และยานอวกาศอพอลโล ของสหรัฐ
100.   ตอบ 4   คณะรัฐบาลชุดปัจจุบันแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อ 3 พ.ย.49


VCD ติวตำรวจ อก.2 ปป.1 และ VCD ติวสอบ กพ. 2554
ดาวน์โหลดข้อสอบที่นี่  [url]www.caithai1.com[/url]
คอร์ส DVD+เอกสาร:สอบนายสิบตำรวจปี 2554
ราคาชุดละ 2,500 บาท
ประกอบด้วยเนื้อหา
สายอำนวยการ 
– ความรู้ความสามารถทั่วไป (VCD)
– พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (VCD)
– ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (VCD)
– พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (VCD)
– จริยธรรมทั่วไป – คอมพิวเตอร์ (เอกสาร )
สายป้องกันและปราบปราม
– ความรู้ความสามารถทั่วไป (VCD)
– กฎหมาย ป.วิอาญา ป.อาญา และ กฎหมายพยาน (VCD,MP3)
– พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 (VCD)
-VCD ติวข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม(VCD)
-VCD ติวข้อสอบตำรวจ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547(VCD)
– พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (VCD)
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร พร้อมเฉลยยยยยยยยยย 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

สนใจสั่งซื้อมาที่  diamondclub@hotmail.com
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 466-2-22424-9 ธ.กสิกรไทย
 
 จักริน รุ่งกิจธนโชติ มิตรภาพ ขอนแก่น  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 
 โทร 081-871-5000  

หรือแจ้งที่ diamondclub@hotmail.com


                           "เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด หรือ ไม่มีเวลามาติว
มีทั้งเนื้อหา และแบบฝึกหัด/ครบทุกวิชาที่ใช้สอบ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0818715000
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้