เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ดาวน์โหลดแจกฟรีพระราชบัญญัติ  ต่างๆที่ใช้สอบเข้ารับราชการ ทั่วประเทศไทย
Tutor ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
 
 

ดาวน์โหลดแจกฟรีพระราชบัญญัติ  ต่างๆที่ใช้สอบเข้ารับราชการ ทั่วประเทศไทย


อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2012-02-14)
ดาวน์โหลดพระราชบัญญัติ  ต่างๆที่ใช้สอบรับราชการ

พรบ. เสื้อครุยเนติบัณฑิต พ.ศ. 2479 
พรบ. เสื้อครุยข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ. 2534
พรบ. สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2498
พรบ. สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546
พรบ. สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ พ.ศ. 2485 
พรบ. สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2502
พรบ. สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการฯ พ.ศ. 2497 
พรบ. สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการฯ พ.ศ. 2543 
พรบ. สงเคราะห์อาชีพแก่คนไทย พ.ศ. 2499 
พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
พรบ. ส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2521 
พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
พรบ. ส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 
พรบ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
พรบ. ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2521)
พรบ. ส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. 2537 
พรบ. ส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521
พรบ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
พรบ. ส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 
พรบ. ส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 
พรบ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 
พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
พรบ. ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524 
พรบ. ส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532
พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 
พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
พรบ. ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551
พรบ. ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551
พรบ. ส่งเสริมสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2509)
จำหนายเอกสารข้อสอบทุกหน่วยงาน  ติดต่อ 24 ชม. โทร 0818715000
Tutor ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
[table=initial][tr][td]
[/td][td]พรบ. ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2472
[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]พรบ. ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551
[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]พรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]พรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]พรบ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 4/2546)
[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]พรบ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541
[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]พรบ. สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 
[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]พรบ. สถานสินเชื่อท้องถิ่น พ.ศ. 2518 
[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]พรบ. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2547
[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]พรบ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังฯ พ.ศ. 2528 
[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]พรบ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2551
[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]พรบ. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 
[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]พรบ. สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548
[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]พรบ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551
[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]พรบ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2543)
[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]พรบ. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550
[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]พรบ. สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541
[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]พรบ. สถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]พรบ. สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538
[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]พรบ. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]พรบ. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]พรบ. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 
[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]พรบ. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]พรบ. สถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550
[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]พรบ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]พรบ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]พรบ. สถาปนิก พ.ศ. 2543 
[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]พรบ. สถิติ พ.ศ. 2508 (ยกเลิก)
[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]พรบ. สถิติ พ.ศ. 2550
[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]พรบ. สภาการเหมืองแร่ พ.ศ. 2526
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2502 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2507)
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2538)
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2543
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2537 
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2502 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2507)
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สมาคมการค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2550
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สมุหมนตรี ร.ศ. 129 
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สวนป่า พ.ศ. 2535 
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2511 (ยกเลิก)
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2535)
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2522 (ยกเลิกโดย พรบ. วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553)
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ยกเลิกโดย พรบ. วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553)
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542 
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สำรวจและห้ามกักกันข้าว พ.ศ. 2489 
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สำหรับกำจัดผักตบชวา พ.ศ. 2456 
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สำหรับตรวจป้องกันโรคสัตว์พาหนะ ร.ศ. 119 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2474)
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สำหรับรักษาช้างป่า พ.ศ. 2464
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สำหรับรักษาช้างป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สุขาภิบาล พ.ศ. 2459 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2528)
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สุรา พ.ศ. 2493 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 7/2534)
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
[/td][/tr][tr][td][/td][td]พรบ. สุสานและฌาปนสถาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550[/td][/tr][/table]
จำหนายเอกสารข้อสอบทุกหน่วยงาน  ติดต่อ 24 ชม. โทร 0818715000
konthaijaiye ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณมากจร้าาาาาาา_______________________
เกมส์ออนไลน์ เกมส์ออนไลน์
slurman29 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณมาก
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
Re:ดาวน์โหลดแจกฟรีพระราชบัญญัติ  ต่างๆที่ใช้สอบเข้ารับราชการ ทั่วประเทศไทย
อ้างอิง
อ้างอิงโพส 3 ต้นฉบับโพสโดย slurman29 เมื่อ 2012-03-06 10:20  :
ขอบคุณมาก

ยินดีครับ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0818715000
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0818715000
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้