เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบภาค ข. นโยบายการศึกษา กศน. --]

ศูนย์ข้อสอบไทย ข้อสอบตำรวจ ข้อสอบครู แนวข้อสอบ ราชการ ก.พ. อบต. ครู ตำรวจ ธนาคาร ธกส. รัฐวิสาหกิจต่างๆ -> ข้อสอบครู ครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ครู ศรช. สพฐ. กทม. -> แนวข้อสอบภาค ข. นโยบายการศึกษา กศน. [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-06-03 11:20

แนวข้อสอบภาค ข. นโยบายการศึกษา กศน.

1. การส่งเสริมการเรียนรู้เน้นเรื่องใด
ก. เพิ่มศักยภาพครูกศน. และภาคีเครือข่ายร่วมจัด
ข. มุ่งเน้นสถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อการคงสภาพการรู้หนังสือ
ค. พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือทั้งในระบบพื้นที่และส่วนกลาง
ง. ถูกทุกข้อ
 

2. สำนักงาน กศน. มีเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาหลักตามข้อใด
ก. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
80
ข. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
ค. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
ง. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
50

3. นโยบายด้านการศึกษาตามอัธยาศัยมีจุดเน้นในเรื่องใด
ก. การส่งเสริมการอ่าน
ข. ห้องสมุด 
3 ดี
ค. วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ

4. ข้อใดไม่ใช่เน้นการดำเนินภาคีเครือข่าย
ก. สร้างภาคีเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกระดับ
ข. จัดทำระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายทุกระดับ
ค. สำรวจความต้องการของชุมชนในพื้นที่
ง. เสริมสร้างแรงจูงใจให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมจัดการศึกษาตลอดชีวิต
 

5.การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง อยู่ในช่วงเวลาใด
ก. 
2552 – 2561 
ข. 
2551 – 2560
ค. 2553 – 2562
ง. 2554 - 2563

6.ข้อใดไม่ใช่การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย
ก. พัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ข. จัดให้มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ตามหมู่บ้าน
ค. พัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน
ง. จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาพังงา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

7.ข้อใดคือแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของสำนักงานกศน.
ก. ปรับบทบาทสำนักงาน กศน. เป็นสำนักงานการศึกษาตลอดชีวิต
ข. การดำเนินการจัดให้มีศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมทุกพื้นที่
ค. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามบทบาทภารกิจ
ง. ก. และ ข. ถูก
 

8.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะห้องสมุด 3 ดี
ก. หนังสือดี
ข. ระบบบริการดี
ค. บรรยากาศดี
ง. บรรณารักษ์ดี

10.Decency มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข. มีคุณธรรมมีความภูมิใจในความเป็นไทย
ค. ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
ง. ไม่มีข้อถูก

10.ข้อใดคือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก. กิจกรรมค่ายวิชาการ , กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน
ข. กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน 
ICT
ค. กิจกรรมจัดหาสื่ออุปกรณ์การสอนของครู
ง. ถูกทุกข้อ

เฉลย 

 

1. ง. ถูกทุกข้อ

2.  ค. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

3.  ง. ถูกทุกข้อ 

4. ค. สำรวจความต้องการของชุมชนในพื้นที่ 

5. ก. 2552 – 2561 

6. ข. จัดให้มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ตามหมู่บ้าน

7. ง. ก. และ ข. ถูก 

8. ข. ระบบบริการดี 

9. ข. มีคุณธรรมมีความภูมิใจในความเป็นไทย 

     10.                                   ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบที่สอบกันทุกปี ภาค ก เป็นข้อสอบอัตนัย วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย
ภาค ข เป็นความรู้เฉพาะด้าน มีอัตนัย และ ปรนัย
1. จงอธิบายความหมายของ กศน.แหล่งเรียนรู้ราคาถูก
2. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เลือกเขียนโครงการ 1 โครงการ เกี่ยวกับ 3 ดี ได้แก่ ยาเสพติด ประชาธิปไตย และ คุณธรรม จริยธรรม
4. เขียนแผนการสอน 1 วิชา
ส่วนปรนัย จะออกงานเกี่ยวกับ หลักสูตร กศน.


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ ครู  ศรช  ครู กศน ภาค ข.
ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

วิชาที่ใช้สอบ แนวข้อสอบ ครู  ศรช  ครู กศน ภาค ข.
-  การพัฒนาหลักสูตรการสอน  
 -  การจัดการเรียนรู้ 
-  จิตวิทยาสำหรับครู
 
-  การวัดและการประเมินผล 
-  การบริหารจัดการในห้องเรียน 
-  การวิจัยทางการศึกษา
 
-  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
- แนวข้อสอบนโยบายการศึกษา กศน.

- แนวข้อสอบหลักสูตรนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 - เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม  ด้านการเมืองการปกครอง   ด้านเศรษฐกิจ         

สนใจสั่งซื้อมาที่  diamondclub@hotmail.com
กรุณาชำระค่า สินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 466-2-22424-9 ธ.กสิกรไทย
 
 จักริน รุ่งกิจธนโชติ มิตรภาพ ขอนแก่น  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 
 โทร 081-871-5000  

หรือแจ้งที่ diamondclub@hotmail.com


admin 2011-06-03 23:09
1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84 ปี ในวันใด
ก. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ข. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ค. 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ง. 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554
2. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ที่ทำหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฏรและวุฒิสภามีสมาชิกทั้งหมด
จำนวนกี่คน
ก. 200 คน
ข. 242 คน
ค. 250 คน
ง. 270 คน
3. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 มี
จำนวนกี่คน
ก. 25 คน
ข. 35 คน
ค. 100 คน
ง. 200 คน
4. ข้อใดมีความหมายเช่นเดียวกับหลักธรรมาภิบาล
ก. หลักนิติธรรม
ข. หลักธรรมรัฐ
ค. หลักคุณธรรม
ง. หลักการปกครองประเทศ
5. “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวสยาม” ข้อความนี้ตรงกับข้อใด
ก. พระบรมราชโองการ
ข. พระบรมราโชวาท
              ค. พระราชดำรัส
             ง. พระราชดำริ

6. ข้อใดไม่ใช่ประมุขของศาลไทย
ก. ประธานศาลปกครองสูงสุด
ข. ประธานศาลยุติธรรม
ค. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ง. ประธานศาลฎีกา
7. ข้อใดเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐน้อยที่สุด
ก. มีชื่อย่อว่า คตส.
ข. เกิดจากรัฐธรรมนูญฉบับ  2550
ค. แต่งตั้งโดย คปค.
ง. มีนายนาม ยิ้มแย้ม เป็นประธาน
8.   แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ มีชื่อย่อว่า
               ก.   น.ป.ก.
               ข.   นปช.
               ค.   พ.ธ.ม.
’                ง.    ครม.
9. มีหน้าที่ในการออกกฎหมาย
ก. คปค.
ข. สนช.
ค. คมช.
ง. คตส.
10. ข้อใดคือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ก. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ข. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ค. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ง. คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ
11. นายมีชัย ฤชุพันธ์ เกี่ยวข้องกับข้อใด
ก. คปค.
ข. คมช.
ค. สนช.
ง. ปปช.


12. การเลือกตั้ง สส. ที่เกิดขึ้น ในปี 2554 ตรงกับวันที่เท่าไหร่
ก. 3 มิถุนายน 2554
ข. 7 มิถุนายน 2554
ค. 7 กรกฎาคม 2554
ง. 3 กรกฎาคม 2554
13. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคนปัจจุบันคือ
              ก.  นายประพันธ์ นัยโกวิท         ข.  นายนาม ยิ้มแย้ม
              ค.  นางสดศรี สัตยธรรม            ง.  นายอภิชาต สุขัคคานนท์
14. .   หน่วยงานใดที่เข้าไปดูแลความสงบในลิเบียและทำสงครามกับมูอัมมาร์ อัล-กัดดาฟี
              ก.  สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ    ข.  หน่วยรักษาสันติภาพและความมั่นคง
              ค.  ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ    ง.  องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ
15. มืองหลวงของประเทศลิเบียคือ
             ก.  กรุงตริโปลี         ข.  กรุงแบกแดด
              ค.  เมืองเนวปูลี      ง.  กรุงตริโปเลีย
16. องค์คณะที่มีมติให้ยุบพรรคการเมือง
            ก. คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด
            ข. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
            ค. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
            ง. คณะตุลาการศาลฎีกา
17. Bike lane เกี่ยวข้องกับนโยบายด้าน
ก. การประหยัดพลังงาน
ข. การป้องกันอุบัติเหตุ
ค. การมีระเบียบวินัย
ง. การออกกำลังกาย
18. GDP หมายถึงข้อใด
ก. การรวมตัวเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ข. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ค. ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
ง. อัตราเงินเฟ้อ
19. ค่าของเงินสูง ความต้องการสินค้าลดลง
ก. เงินเฟ้อ
ข. เงินฝืด
ค. เงินตึง
ง. อุปสงค์ อุปทาน
20. ข้อใดหมายถึงเขตการค้าเสรี
ก. APEC
ข. GMO
ค. GATT
ง. FTA
21. ปัจจุบันเป็นศตวรรษที่เท่าไหร่
             ก. 19
             ข. 20
            ค. 21
            ง. 22
22. วิสัยทัศน์ทางการศึกษา 15 ปี ของยูเนสโกในปัจจุบัน
           ก. การศึกษาเพื่อชีวิต
           ข. การศึกษาเพื่อความมั่นคง
           ค. การศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน
           ง. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุข
23. เศรษฐกิจพอเพียงจัดอยู่ในกลุ่มใด
ก. แนวคิด
ข. ทฤษฎี
ค. ปรัชญา
ง. หลักการ
24. ข้อใดหมายถึงการทดสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ก. NT
ข. A-NET
ค. O-NET
ง. Admission
25. ไม่ใช่หน่วยงานหลักที่ดูแลนโยบายคุณธรรมนำความรู้
ก. กระทรวงแรงงาน
ข. กระทรวงวัฒธรรมและการท่องเที่ยว
ค. กระทรวงสาธารณสุข
ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
26. ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกองค์การค้าโลกประเทศล่าสุด
ก. อินเดีย
ข. จีน
ค. เวียดนาม
ง. ไต้หวัน
27. หลักสูตรผลิตครู 5 ปี ต้องปฏิบัติการสอนตามข้อใด
ก. 6 เดือน
ข. ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ค. 1 ปี
ง. ไม่น้อยกว่า 1 ปี
28. สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. MTV
ข. QTV
ค. EDTV
ง. ETV

29. เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ต้องการลดข้าราชการลงเท่าใด
ก. ร้อยละ 5
ข. ร้อยละ 10
ค. ร้อยละ 15
ง. ร้อยละ 20
30. ไม่ใช่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ก. สงขลา-ยะลา-นราธิวาส
ข. ยะลา-ปัตตานี- สตูล
ค. ปัตตานี- ยะลา- สงขลา
ง. ปัตตานี- ยะลา- นราธิวาส

สนใจสั่งซื้อมาที่  diamondclub@hotmail.com
กรุณาชำระค่า สินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 466-2-22424-9 ธ.กสิกรไทย
 
 จักริน รุ่งกิจธนโชติ มิตรภาพ ขอนแก่น  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 
 โทร 081-871-5000  

หรือแจ้งที่ diamondclub@hotmail.comadmin 2011-06-04 23:00
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดนครพนม
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดสกลนคร
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดมุกดาหาร
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดหนองคาย
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดอำนาจเจริญ
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดหนองบัวลำภู
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดศรีสะเกษ
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดอุดรธานี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดยโสธร
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดเลย
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดกาฬสินธุ์
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดร้อยเอ็ด
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดมหาสารคาม
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดสุรินทร์
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดขอนแก่น
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดบุรีรัมย์
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดเพชรบูรณ์
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดชัยภูมิ
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดนครราชสีมา

ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดเชียงใหม่
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัด-เชียงราย
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดพะเยา
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดลำพูน
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดน่าน
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดลำปาง
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดแพร่
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดอุตรดิตถ์
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดตาก
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดพิษณุโลก
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดกำแพงเพชร
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดพิจิตร
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดนครสวรรค์
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดอุทัยธานี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดชัยนาท
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดลพบุรี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดสิงห์บุรี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดปราจีนบุรี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดสระบุรี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดนครนายก
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดอ่างทอง
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดราชบุรี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดอยุธยา
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดสมุทรสงคราม
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดสมุทรสาคร
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดสระแก้ว
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดตราด
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดจันทบุรี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดระยอง
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดชลบุรี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดเพชรบุรี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดชุมพร
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดระนอง
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดพังงา
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดกระบี่
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดตรัง
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดพัทลุง
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดภูเก็ต
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดสงขลา
รายละเอียดที่  
http://www.testthai1.com 

ิben 2011-06-06 10:30
สมัครสมาชิกแล้วคะ


ouizaa 2011-06-10 11:35
ขอบคุณค่ะ


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบภาค ข. นโยบายการศึกษา กศน. --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.048237 second(s),query:3 Gzip enabled

You can contact us