เวอร์ชันเต็ม: [-- ดาวน์โหลดแจกฟรีแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน --]

ศูนย์ข้อสอบไทย ข้อสอบตำรวจ ข้อสอบครู แนวข้อสอบ ราชการ ก.พ. อบต. ครู ตำรวจ ธนาคาร ธกส. รัฐวิสาหกิจต่างๆ -> ข้อสอบครู ครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ครู ศรช. สพฐ. กทม. -> ดาวน์โหลดแจกฟรีแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

Tutor 2011-09-06 02:14

ดาวน์โหลดแจกฟรีแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับ 


http://www.ziddu.com/download/14438333/p1.doc.html 

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 
http://www.ziddu.com/download/14438339/p2.doc.html 

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้ 

http://www.ziddu.com/download/14438341/p3.doc.html 

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู 
http://www.ziddu.com/download/14438351/p4.doc.html 


แนวข้อสอบมาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล 
http://www.ziddu.com/download/14438363/p5.doc.html 

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน 
http://www.ziddu.com/download/14438382/p6.doc.html 

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา 
http://www.ziddu.com/download/14438384/p7.doc.html 

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
http://www.ziddu.com/download/14438398/p8.doc.html 

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู 
http://www.ziddu.com/download/14438403/p9.doc.html 

จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9  
ทั่วประเทศที่กำลังเปิดสอบสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ 
 เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็วได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอรวบรวมจาก
 
หนังสือมากกว่า สิบเล่ม  โจทย์พร้อมเฉลย เทคนิคการคำนวณ วิธีลัด และการเดาโจทย์
และแนวข้อสอบเก่าครูผู้ช่วยมากกว่ากว่า 3,000 ข้อตลอดจนแนววิชาเอกที่จะสอบ 
มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู   
มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 
 
 มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู 
มาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล 
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน 
มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู 

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ 
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท

ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน 
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยยสนใจสั่งซื้อมาที่081-871-5000 ,085-744-4488
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทยสาขามิตรภาพ ขอนแก่นออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร081-871-5000 
หรือแจ้งdiamondclub@hotmail.com

Tutor 2011-09-06 02:14

สรุปแบบทดสอบความเข้าใจ

 

1.  วินัยคือ

                ระเบียบแบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ

 

2.  โทษทางวินัยของครู มีกี่สถานะ

                5 สถานะ

 

3.  โทษทางวินัยร้ายแรงที่สุด คือ

                ปลดออก และไล่ออก

 

4.  ผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนกรณีที่ครูในสถานศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงคือใคร

                ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

5.  การอุทธรณ์คำสั่งโทษทางวินัยต้องดำเนินการภายในกี่วันนับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่ง

                30 วัน

 

6.  คำว่า “ละทิ้ง” หมายความว่าอย่างไร

                ไม่อยู่ปฏิบัติงานตามหน้าที่

 

7.  มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หมายถึง

                ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

 

8.  มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษามีกี่ด้าน

                3 ด้าน

 

9.  มาตรฐานการปฏิบัติงานหมายถึง

                ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงา

 

10.  ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานกี่มาตรฐาน

                12 มาตรฐาน

 

11.  มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง

                จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กำหนดขึ้นเป็นแบบแผน

 

12.  จรรยาบรรณครูมีกี่จรรยาบรรณ

                5 จรรยาบรรณ

 

13.  มาตรฐานวิชาชีพครูใดที่กำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ

                มาตรฐานการปฏิบัติตน

 

14.  ใครเป็นผู้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู

                คุรุสภา

 

15.  กฎหมายที่บัญญัติให้มีข้อมาตรฐานวิชาชีพครู

                พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

16.  บุคลากรทางการศึกษาอันซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 คือใคร

                ศึกษานิเทศก์

 

17.  ผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะขออีกได้เมื่อใด

                พ้น 5 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน

 

18.  การพิจารณาชี้ขาดกรณีผู้ประกอบวิชาชีพครูประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ได้กี่กรณี

                5 กรณี

 

19.  จรรยาบรรณวิชาชีพครู คือ

                กฎแห่งความประพฤติสำหรับสมาชิกวิชาชีพครู

 

20.  ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีมาตรฐานความรู้กี่มาตรฐาน

                9 มาตรฐาน

 

21.  จรรยาบรรณวิชาชีพครูกำหนดไว้ในกฎหมายใด

                พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

 

22.  ผู้ที่จะเข้ารับราชการครูได้ต้องมีอายุเท่าใด

                ไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์

 

23.  จรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 มีจำนวนกี่ข้อ

                9 ข้อ

 

24.  คำว่า “ทอดทิ้ง” หมายถึงอะไร

                ตัวอยู่แต่ไม่ทำงาน ไม่เอาใจใส่ ไม่เอาเป็นธุระ

 

25.  การประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตมีโทษ

                จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

 

26.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นว่าคำสั่งของผู้บังคับบัญชาจะทำให้เสียหายทางราชการ จะต้องทำอย่างไร

                เสนอผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งภายใน 7 วัน

 

27.  ความผิดลหุโทษ คือ

                ความผิดที่ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน

 

28.  กระทำผิดวินัยลักษณะใดไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนก็ได้

                ปรากฏชัดแจ้ง

 

29.  โทษทางวินัยที่เบาที่สุดคือ

                ว่ากล่าวตักเตือน

 

30.  การร้องทุกข์กระทำได้ในกรณีใด

                ไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ ถูกสั่งให้ออกจากราชการ คับข้องใจผู้บังคับบัญชา

 

31.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการวินิจฉัยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีสิทธิ์ดำเนินการได้อย่างไร

                ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง

 

32.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกลงโทษทางวินัยถ้าไม่พอใจการลงโทษ จะดำเนินการอย่างไร

                อุทธรณ์

 

33.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีอำนาจสั่งลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร

                ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนไม่เกิน 5% ไม่เกิน 1 เดือน

 

34.  การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษปลดข้าราชการครูออกจากราชการ ผู้อุทธรณ์ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อใคร

                ก.ค.ศ.

 

35.  การกล่าวถ้อยคำแสดงอาการดูถูก หรือรังเกียจ เป็นความหมายของคำว่า

                เหยียดหยาม

 

36.  ด่าแช่งซึ่งแสดงออกทางกริยา วาจา หรือการเขียนหรือภาพ ทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียหาย เป็นความหมายของคำว่า

                ดูหมิ่น

 

37.  การข่มให้อยู่ในอำนาจตน หรือการใช้อำนาจบังคับเอา เป็นความหมายของคำว่า

                กดขี่

 

38.  การร้องทุกข์กรณีใด มีโอกาสฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้

                ให้ออกจากราชการ เพราะไม่ผ่านการพัฒนาเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม

 

39.  ในการร้องทุกข์ของข้าราชการครู เหตุคับข้องใจผู้บังคับบัญชาให้ทำหนังสือร้องทุกข์ถึงผู้ใด

                ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

 

40.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีกี่ประเภท

                4 ประเภท

 

41.  มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 9 คือ

                ความเป็นครู

 

42.  จรรยา มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า

                จริยา

 

43.  จรรยาบรรณวิชาชีพครูกำหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด

                1.  รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณของผู้ประกอบวิชาชีพ

                2.  รักษาและส่งเสริมชื่อเสียงของผู้ประกอบวิชาชีพครู

                3.  รักษาและส่งเสริมฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพครู

 

44.  ผู้ที่จะเข้ารับใบประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุเท่าใด

                ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

 

45.  คุณสมบัติที่สำคัญประจำตัวครู คือ

                สอนดีมีคุณธรรม

 

46.  ธรรมะในข้อใดที่ครูยึดเป็นที่ตั้ง

                พรหมวิหาร 4

 

47.  จรรยาบรรณของครูไทย บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรและมีกฎหมายรองรับครั้งแรกเมื่อใด

                พ.ศ. 2506

 

48.  ครูต้องมีความรู้เกี่ยวกับอะไร

                พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

 

49.  ครูที่ได้รับยกย่องคำว่า “สอนดี” มีความหมายว่าอย่างไร

                สอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาและจุดมุ่งหมาย

 

50.  ลักษณะที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาเป็นอย่างไร

                รอบรู้ สอนดี มีคุณธรรม มุ่งมั่นพัฒนา

 

51.  เป้าหมายสำคัญของครูที่ต้องการให้เกิดแก่ตัวนักเรียนคือ

                ความดี

 

52.  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีทั้งหมดกี่คน

                19 คน

 

53.  บุคคลกลุ่มใดมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น

                ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน

 

54.  สิ่งที่ครูจะต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกในการเขียนแผนการเรียนคืออะไร

                สื่อการสอน

 

55.  สิ่งที่ครูควรคำนึงถึงในการใช้สื่อการสอนคือ

                เนื้อหา ผู้เรียน และวิธีการใช้เวลาในการใช้

 

56.  สมรรถนะหลักของครู มีกี่สมรรถนะ

                5 สมรรถนะ

 

57.  สมรรถนะประจำสายของครูมีกี่สมรรถนะ

                6 สมรรถนะ

 

58.  มีภาวะเป็นผู้นำ เป็นสมรรถนะวิชาชีพครูตามมาตรฐานใด

                จิตวิทยาสำหรับครู

 

59.  สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นสมรรถนะวิชาชีพครู ตามมาตรฐานใด

                นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

 

60.  การแสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตาม เป็นตัวบ่งชี้ของสมรรถนะวิชาชีพครูใด

                การทำงานเป็นทีม

 

61.  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่าย เป็นตัวบ่งชี้ของสมรรถนะวิชาชีพใด

                การพัฒนาตนเอง

 

62.  การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นตัวบ่งชี้ของสมรรถนะวิชาชีพใด

                การพัฒนาผู้เรียน

 

63.  ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ เป็นความหมายของ

                จริยธรรม

 

64.  สภาพความดีในจิตใจ เป็นความหมายของ

                คุณธรรม

 

65.  ความรู้ หรือความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ เรียกว่า

                เจตคติเชิงจริยธรรม

 

66.  หลักคุณธรรมตามแนวคิดของอริสโตเติล คือ

                รอบคอบ กล้าหาญ และรู้จักประมาณ

 

67.  คุณธรรมของครูสังเกตได้จาก

                การประพฤติปฏิบัติ

 

68.  หลักธรรมที่ก่อให้เกิดความสำเร็จในการทำงานคือ

                อิทธิบาท 4

 

69.  หลักธรรมที่สร้างมนุษย์สัมพันธ์ได้ดีที่สุดคือ

                สังคหวัตถุ 4

 

70.  ค่านิยมของคนไทยได้แก่อะไร

                ความเคารพผู้อาวุโส

 

71.  จริยธรรมใดที่เน้นการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลโดยเฉพาะ

                ความซื่อสัตย์

 

72.  กรรมตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง

                การกระทำที่เกิดจากการจงใจ

 

73.  พระพุทธศาสนาสอนว่าคนเราควรปฏิบัติต่อทุกข์อย่างไร

                รับรู้ว่าเป็นความจริงของชีวิต

 

74.  ความพากเพียรในการเอาชนะความชั่วคือ

                ตะบะ

 

75.  ธรรมะ ที่ครูยึดเป็นที่ตั้ง คือ

                พรหมวิหาร 4

 

76.  วิชาชีพชั้นสูง คือ

                Profession

 

77.  อาชีพใดที่สังคมยกย่องมากที่สุด

                ครู

 

78.  เจตคติ หมายถึง

                ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

 

79.  เจตคติเกิดขึ้นได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ

                1.  ด้านความคิด

                2.  ด้านความรู้สึก

                3.  ด้านพฤติกรรม

 

80.  ประสบการณ์ที่ทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนเรียกว่า

                การเรียนรู้

 

81.  วิธีการวัดเจตคติที่ดีที่สุดของผู้เรียน คือ

                การสอบถาม

 

82.  คุณธรรมของผู้ครองเรือน คือ 

                ฆราวาส 4

 

83.  คุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน คือ

                สังคหวัตถุ 4

 

84.  ธรรมที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จคือ

                อิทธิบาท 4

 

85.  ค่านิยม คือ

                สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ และกำหนดการกระทำของตนเอง

 

86.  วัยใดสามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ว่าสิ่งใดควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ

                อายุ 2 – 8 ปี

 

87.  ค่านิยมพื้นฐานที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศคือ

                การรักษาความซื่อสัตย์

 

88.  ความอ่อนโยน ตรงกับทศพิธราชธรรมข้อใด

                มัทวะ

 

89.  มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1 คือ

                ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

 

90.  มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 2 คือ

                การพัฒนาหลักสูตร

 

91.  มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 6 คือ

                การบริหารจัดการในห้องเรียน

 

92.  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีกี่คน

                17 คน

 

93.  คณะกรรมการคุรุสภามีกี่คน

                39 คน

 

94.  คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและบุคลากรทางการศึกษามี

                23 คน

 

95.  พระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 ถูกยกเลิกโดย

                พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

 

96.  องค์กรวิชาชีพครู มีฐานะเป็น

                นิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

 

97.  ผู้มีหน้าที่ควบคุมและรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา คือ

                คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

 

98.  ผู้ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการตามแบบที่กำหนดก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุภายในกี่วัน

                ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

 

99.  สมาชิกคุรุสภามีกี่ประเภท

                2 ประเภท

 

100.  ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่อ   

                เลขาธิการคุรุสภา


Tutor 2011-09-06 02:16
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ ความเป็นครู 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1.       จรรยา มีความหมายเช่นเดียวกับคำใด ?

. กริยา                                                                  ข. จริยา

. มรรยาท                                                             ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบข้อ ข. จริยา

2.       “ ความประพฤติที่ผู้ประกอบการวิชาชีพต่างๆ วิชาชีพถึงปฏิบัติ โดยบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร” หมายถึง ?

. จรรยาบรรณ                                                     ข. สัตตยาบรรณ

.มาตรฐานวิชาชีพ                                             ง. จรรยาบรรณวิชาชีพครู

ตอบข้อ ก. จรรยาบรรณ     

3.       ข้อใดคือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู ?

. แบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ                                                

. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ

.แบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ                                    

. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ

4.       จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดขั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด ?

. รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ของผู้ประกอบการวิชาชีพครู                                    

. รักษาและส่งเสริมชื่อเสียงของผู้ประกอบการวิชาชีพครู

.รักษาและส่งเสริมฐานะ ของผู้ประกอบการวิชาชีพครู                                            

. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ

5.       จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายใด ?

. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ .2535                                         

. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ .2546             

.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ .2546                                     

. ถูกทุกข้อ 

ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ 

6.       ผู้ที่จะเข้ารับราชการครู ต้องมีอายุตามข้อใด ?

. 18 ปีบูริบูรณ์                                                    ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์ 

. 20 ปีบูริบูรณ์                                                    ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์

ตอบข้อ ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์ 

7.       ผู้ที่จะขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุตามข้อใด ?

. 18 ปีบูริบูรณ์                                                    ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์ 

. 20 ปีบูริบูรณ์                                                    ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์

ตอบข้อ ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์

8.       มาตรฐานวิชาชีพครู มีจำนวนกี่มาตรฐาน ?

.  3 มาตรฐาน                                                     ข. 4 มาตรฐาน

. 5 มาตรฐาน                                                      ง. 6 มาตรฐาน

ตอบข้อ ก.  3 มาตรฐาน

9.       มาตรฐานวิชาชีพครูในข้อใดที่กำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ ?

. มาตรฐานการปฏิบัติตน                                 

. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

. มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์ชาชีพ

. มาตรฐานการสอน

ตอบข้อ ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน

10.    จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจำนวนเท่าใด ?

. 4 จรรยาบรรณ                                 ข. 5 จรรยาบรรณ

. 6 จรรยาบรรณ                                 ง. 7 จรรยาบรรณ

ตอบข้อ ข. 5 จรรยาบรรณ

11.     จรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ?

. จรรยาบรรณต่อตนเอง   จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  จรรยาบรรณต่อสังคม

. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ

12.    หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู ?

. คุรุสภา                                              

. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                           

.  ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ก. คุรุสภา

13.    จรรยาบรรณครู พ. ศ .2539 มีจำนวนกี่ข้อ ?

.  6 ข้อ                                                                  ข. 7 ข้อ

. 8 ข้อ                                                                   ง. 9 ข้อ

ตอบข้อ ง. 9 ข้อ

14.    ข้อใดไม่ได้กำหนดไว้ใน จรรยาบรรณครู พ. ศ .2539 ?

. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์                                              

. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู

. ครูย่อมเป็นบุคคลที่ประหยัดและมัธยัสถ์

. ไม่มีคำตอบ

ตอบข้อ ค. ครูย่อมเป็นบุคคลที่ประหยัดและมัธยัสถ์

15.    บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ของผู้ได้รับใบอนุญาตมีสิทธิกล่าวหาผู้ได้รับใบอนุญาต โดยยื่นเรื่องต่อผู้ใด ?

. คุรุสภา                                                              

. คณะกรรมการคุรุสภา

. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ                           

. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตอบข้อ ก. คุรุสภา

 

 

16.    จากข้อ 15 สิทธิกล่าวโทษสิ้นสุดเมื่อระยะเวลาตามข้อใดนับแต่ผู้กล่าวโทษรู้เรื่อง การประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู และรู้ตัวผู้ประพฤติผิด ?

. พ้น 1 ปี                                                             ข. พ้น 2 ปี

. พ้น 3 ปี                                                             ง. พ้น 4 ปี

ตอบข้อ ก. พ้น 1 ปี

17.    จากข้อ 15 ผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดโทษ คือใคร ?

. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                           

. คณะกรรมการคุรุสภา

. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ                                           

.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตอบข้อ ค. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

18.    โทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีกี่สถาน ?

.  4 สถาน                                                            ข. 5 สถาน

. 6 สถาน                                                             ง. 7 สถาน

ตอบข้อ ข. 5 สถาน

19.    ข้อใดไม่เป็นโทษของผู้ประพฤติจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ?

. ยกข้อกล่าวหา                                                  ข. ตักเตือน

. ภาคทัณฑ์                                                         ง. ตัดเงินเดือน

ตอบข้อ ง. ตัดเงินเดือน

20.    โทษ พักใบอนุญาต ผู้ประพฤติจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีจำนวนกี่ปี ?

. ไม่เกิน 3 ปี                                                        ข. ไม่เกิน 4 ปี

. ไม่เกิน 5 ปี                                                        ง. ไม่เกิน 6 ปี

ตอบข้อ ค. ไม่เกิน 5 ปี        

Tutor 2011-09-06 02:16

ในการรับนักเรียนในปีนี้ ได้วางนโยบายหรือกฎเหล็ก ๙ ข้อ ซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ได้แก่

๑) ต้องประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจถึงค่านิยมที่ถูกต้องในการรับนักเรียนตามนโยบาย  โดยต้องพูดให้เป็นเสียงเดียวกันว่า ในปีนี้รับนักเรียนต้องโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อคุณภาพการศึกษาและสร้างความเป็นธรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคน โดยไม่มีการฝาก การเรียกรับเงิน ทั้งนี้ตนได้สั่งการให้ สพฐ.จัดทำป้ายไวนิลติดประกาศไว้หน้าสถานศึกษาทุกแห่งอย่างชัดเจนว่า "เพื่อคุณภาพการศึกษา และความเสมอภาค การรับนักเรียนทุกระดับทั่วประเทศ จะเป็นธรรม โปร่งใส ไม่มีการฝาก และเรียกรับเงินอย่างเด็ดขาด ผมขอความร่วมมือ"

๒) ต้องวางแผนการรับนักเรียนที่ชัดเจน และประสานแผนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งโรงเรียนคู่พัฒนาอีก ๔ โรงเรียน ให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใส

๓) การรับนักเรียนต้องรับรอบเดียว ห้องละ ๔๐ คน หากมีความจำเป็นสามารถเพิ่มได้ไม่เกินห้องละ ๑๐ คน แต่รวมแล้วต้องรับได้ไม่เกินห้องละ ๕๐ คน

๔) นักเรียนทุกคนต้องมีที่เรียน  ให้มีการเลือกโรงเรียนตามลำดับคะแนนและตามความสามารถของนักเรียน

๕) สถานศึกษาต้องดำเนินการตามแผนการรับนักเรียนให้นักเรียนทุกคนมีที่เรียนอย่างเคร่งครัด หากสถานศึกษาใดที่จะมีการจับสลาก การสอบ หรือโควตาผู้มีพระคุณ ต้องประกาศก่อนให้ชัดเจน

๖) หากใช้วิธีการสอบคัดเลือก ต้องประกาศผลการสอบและระบุคะแนนตามลำดับที่ที่สอบแข่งขันได้อย่างชัดเจน

๗) ห้ามไม่ให้มีการฝากเด็ก หรือการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดในช่วงการรับนักเรียน

๘) สถานศึกษาต้องอำนวยความสะดวกในการขอรับทราบข้อมูลในการรับนักเรียน  ของนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการติดตามการรับนักเรียน และส่วนกลาง

๙) ให้ทุกสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จนถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานถือว่านโยบายการรับนักเรียนเป็นภารกิจหลักในการรับนักเรียนที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า การรับนักเรียนที่ผ่านมา มักจะมีการกล่าวอ้างถึงนักการเมือง ข้าราชการระดับสูง เพื่อเรียกร้องหาผลประโยชน์ แต่ในปีนี้ต้องการให้การรับนักเรียนเป็นไปอย่างโปร่งใส ต้องทำลายกระบวนการหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบจากเรื่องนี้ให้ได้ ซึ่ง ศธ.ไม่สามารถดำเนินการได้เอง จึงต้องอาศัยผู้เสียหาย ได้แก่ ผู้ที่ถูกกล่าวอ้าง สถานศึกษา ทั้งนี้หากพบว่ามีผู้เรียกหาผลประโยชน์ในการรับรับนักเรียน ตั้งแต่ระดับโรงเรียนจนถึงระดับกระทรวง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และหากเกิดขึ้นใน ศธ.จะดำเนินการโดยเด็ดขาดทันที ตั้งแตระดับปลัดกระทรวงไปจนถึงหน้าห้อง ซึ่งขณะนี้ตนได้สั่งการให้เลขาธิการ กพฐ. กันตำแหน่งไว้ที่ส่วนกลางแล้ว ๑๐ ตำแหน่ง สำหรับผู้ที่จะต้องเข้ามาช่วยราชการยังส่วนกลาง หากมีปัญหาเรื่องการรับฝากเด็กเกิดขึ้น โดยตนจะยึดกฎของซุนวู ที่ว่าหากทุกคนเข้าใจตรงกันแล้ว ผู้บังคับบัญชาออกคำสั่งแล้ว แต่ทำไม่ได้ คนออกคำสั่งเองก็ต้องถูกลงโทษด้วย 


Tutor 2011-09-06 02:18
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร  

1.       หลักสูตรคืออะไร ? 

ก.       คู่มือประกอบการศึกษาของครู 

ข.       เอกสารกำหนดทิศทางให้ครูสอน 

ค.       ประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียน 

ง.       เนื้อหาวิชาที่กำหนดให้นักเรียนเรียน 

ตอบข้อ  ค. ประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียน 

2.       การศึกษาในปัจจุบันมุ่งพัฒนาในด้านใด ? 

ก.       ชีวิตและสังคม                             

ข.       สังคมและชุมชน 

ค.       ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ง.       เศรษฐกิจและชุมชน 

ตอบข้อ ก. ชีวิตและสังคม 

3.       ปรัชญาการศึกษานำมาใช้ประโยชน์โดยตรงในข้อใด ? 

ก.       กำหนดเนื้อหาสาระ 

ข.       กำหนดวิธีการสอนและหลักการสอน 

ค.       กำหนดการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

ง.       กำหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษา 

ตอบข้อ ง. กำหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษา 

4.       การศึกษามีความสำคัญต่อชีวิตมากที่สุดในข้อใด ? 

ก.       การประกอบอาชีพ 

ข.       การอยู่ร่วมกันในสังคม 

ค.       การพัฒนาสมอง 

ง.       การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ตอบข้อ ข. การอยู่ร่วมกันในสังคม 

5.       รัฐยึดหลักการใดในการจัดการศึกษา ? 

ก.       ความเสมอภาคทางการศึกษา 

ข.       ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ค.       ความพร้อมของผู้เรียน 

ง.       สภาพของท้องถิ่น 

ตอบข้อ ก. ความเสมอภาคทางการศึกษา 

6.       ควรยึดถืออะไรเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ? 

ก.       ทรัพยากรที่มีอยู่ 

ข.       งบประมาณของรัฐ 

ค.       เศรษฐกิจของประเทศ 

ง.       สภาพสังคมในปัจจุบัน 

ตอบข้อ ก. ทรัพยากรที่มีอยู่ 

7.       ปัจจุบันการจัดระบบการศึกษาเป็นหน้าที่ของใคร ? 

ก.       รัฐ 

ข.       ท้องถิ่น 

ค.       สถานศึกษา 

ง.       กระทรวงศึกษาธิการ 

ตอบข้อ ก. รัฐ 

8.       ความมุ่งหมายของการศึกษาระดับชาติดูได้จากอะไร ? 

ก.       รัฐธรรมนูญ 

ข.       แผนการศึกษาแห่งชาติ 

ค.       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

ง.       แผนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ตอบข้อ ข. แผนการศึกษาแห่งชาติ 

9.       บุคคลในข้อใดเป็นผู้ให้ความหมายของคำว่า หลักสูตร หมายถึง วิธีเตรียมเยาวชนให้มีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นสมาชิกที่สามารถสร้างผลผลิตให้แก่สังคมของเรา ? 

ก.       ทาบา 

ข.       กู๊ด 

ค.       วิชัย                    วงษ์ใหญ่ 

ง.       ธำรง   บัวศรี 

ตอบข้อ  ก. ทาบา 

10.    ข้อใดคือความของหลักสูตรที่กรมวิชาการกำหนดไว้ ? 

ก.       หลักสูตร  คือ  แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครู 

ข.       หลักสูตร  คือ  วิชาที่สอนจะบงบอกความหมาย ขอบข่ายเนื้อหา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ค.       หลักสูตร  คือ  กลุ่มวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ที่กำหนดไว้ซึ่งนักเรียนได้เล่าเรียนภายใต้การแนะนำของโรงเรียน 

ง.       หลักสูตร  คือ  มวลประสบการณ์ต่างๆที่สถานศึกษาจัดขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

ตอบข้อ ง. หลักสูตร  คือ  มวลประสบการณ์ต่างๆที่สถานศึกษาจัดขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

11.    ถ้าหลักสูตรเปรียบเสมือนรถแล้วความมุ่งหมายของหลักสูตรเปรียบเสมือนอะไร ? 

ก.       ล้อ 

ข.       พวงมาลัย 

ค.       ตัวเครื่อง 

ง.       ไฟรถ 

ตอบข้อ  ข. พวงมาลัย 

12.    ถ้าเรือหางยาวเปรียบเสมือนหลักสูตรแล้วหางเสือเปรียบเสมือนอะไร ? 

ก.       ความมุ่งหมาย 

ข.       เนื้อหา 

ค.       กระบวนการเรียนการสอน 

ง.       การประเมินผล 

ตอบข้อ  ก. ความมุ่งหมาย 

13.    หลักสูตรที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาเป็นหลัก ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาวิชามากๆเป็นลักษณะของหลักสูตรแบบใด ? 

ก.       แบบสัมพันธ์วิชา 

ข.       แบบเนื้อหาวิชา 

ค.       แบบหมวดวิชา 

ง.       แบบบูรณาการ 

ตอบข้อ ข. แบบเนื้อหาวิชา 

14.    หลักสูตรแบบเนื้อหาวิชาได้แนวคิดปรัชญาการศึกษาแบบใด ? 

ก.       สารัตถนิยม 

ข.       นิรันตรนิยม 

ค.       พิพัฒนาการ 

ง.       ถูกทั้ง ก. และ ค. 

ตอบข้อ ง. ถูกทั้ง ก. และ ค. 

15.    หลักสูตรแบบใดที่ได้แนวคิดจากปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการ ? 

ก.       หลักสูตรกิจกรรม 

ข.       หลักสูตรแกนกลาง 

ค.       หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม 

ง.       ถูกทั้ง ก. และ ข. 

ตอบข้อ ง . ถูกทั้ง ก. และ ข. 

16.    หลักสูตรในข้อใดไม่ได้ใช้แนวคิดจากปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม ? 

ก.       แบบสัมพันธ์วิชา 

ข.       แบบเนื้อหาวิชา 

ค.       แบบหมวดวิชา 

ง.       แบบบูรณาการ 

ตอบข้อ ง. แบบบูรณาการ 

17.    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ใช้แนวคิดจากปรัชญาการศึกษาแบบใด ? 

ก.       พิพัฒนาการ 

ข.       อัตถิภาวนิยม 

ค.       ปฏิรูปนิยม 

ง.       นิรันตรนิยม 

ตอบข้อ ค. ปฏิรูปนิยม 

18.    หลักสูตรที่จัดเนื้อหาสาระของหลักสูตรไปตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคลเป็นลักษณะของหลักสูตรแบบใด ? 

ก.       บูรณาการ 

ข.       เอกัตภาพ 

ค.       แกนกลาง 

ง.       กิจกรรม 

ตอบข้อ ข. เอกัตภาพ 

19.    ข้อใดเป็นความหมายของ การพัฒนาหลักสูตร ที่สมบูรณ์ที่สุด ? 

ก.       การปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้น 

ข.       การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ 

ค.       การยกเลิกหลักสูตรเดิมแล้วทำหลักสูตรใหม่ 

ง.       การจัดทำหลักสูตร การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้น 

ตอบข้อ ง . การจัดทำหลักสูตร การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้น 

20.    ขั้นตอนแรกของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ ทาบา กำหนดคือข้อใด ? 

ก.       กำหนดจุดมุ่งหมาย 

ข.       วินิจฉัยความต้องการ 

ค.       คัดเนื้อหาสาระ 

ง.       จัดเนื้อหาสาระ 

ตอบข้อ ข. วินิจฉัยความต้องการ 

21.    ปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรข้อใดใช้ในการควบคุมทิศทางในการจัดการศึกษา ? 

ก.       พื้นฐานด้านปรัชญาการศึกษา 

ข.       พื้นฐานด้านจิตวิทยา 

ค.       พื้นฐานด้านสังคม 

ง.       พื้นฐานด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 

ตอบข้อ ก. พื้นฐานด้านปรัชญาการศึกษา 

22.    ข้อมูลด้านใดมีบทบาทในการกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนมากที่สุด ? 

ก.       ด้านปรัชญาการศึกษา 

ข.       ด้านจิตวิทยา 

ค.       ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

ง.       ด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 

ตอบข้อ ข. ด้านจิตวิทยา 

23.    หนังสือแบบเรียนเล่มแรกของไทยมีชื่อว่าอะไร ? 

ก.       ประถม ก กา 

ข.       จินดามณี 

ค.       ปฐมมาลา 

ง.       ประถมจินดามณี 

ตอบข้อ ก . ประถม ก กา 

24.    ปัจจุบันใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลาง ? 

ก.       คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ข.       กระทรวงศึกษาธิการ 

ค.       คณะกรรมการสถานศึกษา 

ง.       สถานศึกษา 

ตอบข้อ ก . คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

25.    ใครเป็นผู้จัดทำสาระของหลักสูตร ? 

ก.       คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ข.       กรมวิชาการ 

ค.       คณะกรรมการสถานศึกษา 

ง.       สถานศึกษา 

ตอบข้อ ง. สถานศึกษา 

26.    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จัดเป็นหลักสูตรชนิดใด ? 

ก.       หลักสูตรท้องถิ่น 

ข.       หลักสูตรเฉพาะ 

ค.       หลังสูตรแกนกลาง 

ง.       หลักสูตรเสริม 

ตอบข้อ ค . หลักสูตรแกนกลาง 

  

27.    จุดมุ่งหมายของหลักฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้คนไทยได้พัฒนาด้านไหน ? 

ก.       เป็นคนดี 

ข.       มีความสุข 

ค.       มีศักยภาพในการศึกษาต่อ 

ง.       ถูกทุกข้อ 

ตอบข้อ ง . เป็นคนดี มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ 

28.    จุดมุ่งเน้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานคือข้อใด ? 

ก.       มุ่งให้คนไทยเป็นสากล 

ข.       มุ่งเน้นความเป็นไทย ควบคู่กับความเป็นสากล 

ค.       มุ่งให้คนไทยเสียสละเพื่อชาติ 

ง.       มุ่งให้คนไทยเคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง 

ตอบข้อ ข .มุ่งเน้นความเป็นไทย ควบคู่กับความเป็นสากล 

29.    เวลาและการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานกำหนดให้จัดได้อย่างไร ? 

ก.       เฉพาะช่วงกลางวัน 

ข.       จัดได้ทุกรูปแบบ 

ค.       จัดได้ตามแบบของโรงเรียน 

ง.       จัดตามที่ท้องถิ่นกำหนด 

ตอบข้อ ข . จัดได้ทุกรูปแบบ จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9 
ทั่วประเทศที่กำลังเปิดสอบสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ 
 เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็วได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอรวบรวมจาก
 
หนังสือมากกว่า สิบเล่ม 
และแนวข้อสอบเก่าครูผู้ช่วยมากกว่ากว่า 3,000 ข้อตลอดจนแนววิชาเอกที่จะสอบ 
มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู   
มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 
 
 มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู 
มาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล 
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน 
มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู 

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ 
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท

ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน 
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยยสนใจสั่งซื้อมาที่081-871-5000 ,085-744-4488
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทยสาขามิตรภาพ ขอนแก่นออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร081-871-5000 
หรือแจ้งdiamondclub@hotmail.com


เวอร์ชันเต็ม: [-- ดาวน์โหลดแจกฟรีแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.097180 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us