เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบวิชาแบบธรรมเนียมทหาร  ใช้สอบรับราชการกองพลทหารราบ --]

ศูนย์ข้อสอบไทย ข้อสอบตำรวจ ข้อสอบครู แนวข้อสอบ ราชการ ก.พ. อบต. ครู ตำรวจ ธนาคาร ธกส. รัฐวิสาหกิจต่างๆ -> ข้อสอบนายร้อย จปร. นายสิบ ตำรวจ พยาบาล -> แนวข้อสอบวิชาแบบธรรมเนียมทหาร  ใช้สอบรับราชการกองพลทหารราบ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

Tutor 2011-11-24 15:50

แนวข้อสอบวิชาแบบธรรมเนียมทหาร  ใช้สอบรับราชการกองพลทหารราบ

แนวข้อสอบวิชาแบบธรรมเนียมทหาร  ใช้สอบรับราชการกองพลทหารราบ
เครื่องหมายยศเป็นรูปดาว กลีบ ทำด้วยโลหะสีทองประดับบนอินธนูบนบ่าข้างละ ดาว

เป็นเครื่องหมายชั้นยศอะไร

ร้อยตรี ร้อยโท

ร้อยเอก พันตรี

กองทัพภาคที่ ใช้อักษรย่อคืออะไร

ทภ ทภ.

ทภ ทภ.

เครื่องหมายเหล่าทหารราบทำด้วยโลหะสีทองติดคอเสื้อข้างขวาเป็นรูปอะไร

รูปกระบี่ไขว้ประกอบด้วย จักร รูปปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุน

รูปลูกระเบิดมีเปลว รูปสายฟ้าประกอบกับจักร

ทหารที่เป็นเหล่าหลักในการทำหน้าที่เข้ายึดพื้นที่  เคลื่อนย้ายด้วยเท้า ทำการรบได้ทุกภูมิประเทศและเหตุการณ์

เป็นหน้าที่ของเหล่าใด

เหล่าทหารช่าง เหล่าทหารปืนใหญ่

.เหล่าทหารม้า เหล่าทหารราบ

ทหารที่ทำการรบด้วยการยิง ทำการยิงสนับสนุน หรือยิงช่วยเหลือทหารราบในการปฏิบัติการรบเป็นหน้าที่

ของเหล่าใด

เหล่าทหารช่าง เหล่าทหารปืนใหญ่

.เหล่าทหารม้า เหล่าทหารราบ

. ทหารกองประจำการที่สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ใช้เครื่องหมายสังกัดทำด้วยสีทองติดเครื่องหมายที่คอเสื้อ

ด้านซ้าย คืออะไร

ศสพ. ศม.

ศป. ศร.

เครื่องหมายยศ นายทหารประทวนทำด้วยแถบไหมสีทองเหลือง บั้ง คือชั้นยศอะไร

สิบตรี สิบโท

สิบเอก จ่าสิบตรี

การแบ่งเหล่าทหารในกองทัพบก แบ่งออกเป็นกี่เหล่า

๑๕ เหล่า ๑๖ เหล่า

. ๑๗ เหล่า . ๑๘ เหล่า

ผู้ใดแต่งเครื่องแบบทหารโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย มีโทษอย่างไร

จำคุกตั้งแต่ เดือน ถึง ปี จำคุกตั้งแต่ ปี ถึง ปี

จำคุกตั้งแต่ ปี ถึง ปี . จำคุกตั้งแต่ เดือน ถึง ปี

๑๐กรมการแพทย์ทหารบก ใช้อักษรย่อว่าอะไร

พบ. พธ.

กธ. กง.

๑๑. กำลังสำรองหมายถึงกำลังที่ไม่ใช่กำลังประจำการที่เตรียมไว้ในยามสงครามมีอะไรบ้าง

กำลังกึ่งทหาร . กลุ่มพลังมวลชนที่ได้จัดตั้งแล้ว

. กลุ่มพลังมวลชนอื่น . ถูกทุกข้อ

๑๒. ข้อใดเป็นกลุ่มพลังมวลชนที่ได้มีการจัดตั้งแล้ว โดยมีกฎหมายรองรับ

กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน (ลส.ชบ.) . กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.)

หน่วยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.) . ทหารกองเกิน

๑๓. ข้อใดเป็นกำลังพลสำรอง

กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน (ลส.ชบ.) . กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.)

หน่วยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.) . ทหารกองเกิน

๑๔. กำลังพลสำรองหลักประเภท นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนได้มาจากไหน

. พลทหารที่รับราชการครบกำหนดแล้วปลดเป็นทหารกองหนุน

. นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)

หน่วยกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน

. กลุ่มกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ

๑๕. ทหารกองหนุนประเภทที่ หมายถึงใคร

. ทหารกองประจำการที่ต้องโทษจำคุกรวมกันเกินกว่า ปีขึ้นไป

ทหารกองประจำการที่กระทำให้เสื่อมเสียแก่ทางราชการและถูกปลด

. ทหารกองเกินที่ไม่ถูกคัดเลือกเข้าเป็นทหาร (จับสลากไม่ได้ใบแดง)

. ถูกทุกข้อ

๑๖. กองทัพบกได้กำหนดโครงสร้างจัดแบ่งกำลังรบเป็น ประเภทตามยุทธศาสตร์เบ็ดเสร็จได้แก่กำลังรบ

ใดบ้าง

. กำลังรบหลัก กำลังรบประจำถิ่น

. กำลังประชาชน . ถูกทุกข้อ

๑๗. ความมุ่งหมายในการฝึกวิชาทหารของ นศท. มีอย่างไร

. ให้มีคุณลักษณะเป็นผู้นำ

.ให้เป็นผู้มีวินัย

. เชื่อมั่นในตนเอง และให้ดำรงตนเป็นพลเมืองดี

ถูกทุกข้อ

๑๘. การปฏิบัติตัวของ นศท. ระหว่างเข้ารับการฝึกวิชาทหารในการแต่งกาย นศท. ต้องปฎิบัติอย่างไร

. เครื่องแบบต้องถูกต้องตามระเบียบ .เครื่องแบบต้องสะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา

. ผมต้องตัดสั้นตามที่หน่วยฝึกกำหนด . ถูกทุกข้อ

๑๙. การเข้ารับการฝึกสอน นศท. ต้องกระทำตามเวลาที่กำหนด หากไม่สามารถเข้ารับการสอนได้ด้วยเหตุใด

ก็ตาม นศท. ผู้นั้นต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อผู้ใด ก่อนถึงวันเข้ารับการฝึกสอนไม่น้อยกว่า วัน

. ผู้บังคับบัญชาที่หน่วยฝึก ผู้กำกับ นศท  สถานศึกษาที่ตนศึกษาอยู่

. ครูฝึก   สถานศึกษาที่ตนศึกษาอยู่ . ไม่มีข้อใดถูก

๒๐. จากข้อ ๑๙ หากไม่สามารถรายงานก่อนเข้ารับการฝึกสอนได้ ให้กระทำอย่างไร

. รายงานเมื่อมาเข้ารับการเรียนการสอน . รายงานภายหลังไม่เกิน วัน

. รายงานภายหลังไม่เกิน วัน . ไม่มีข้อใดถูก

๒๑ข่าวกรองทางทหาร หมายถึงอะไร

ก. การรวบรวม จัดระเบียบวิเคราะห์ ประเมินค่าเกี่ยวกับ ข้าศึก

ข. ข่าวกรองทางการขนส่ง และโทรคมนาคม

ค. ข่าวกรองภูมิศาสตร์ทางทหาร

ง. ข่าวกรองทางสังคมจิตวิทยา และปัจจัยประชาชน

๒๒มาตรการต่อต้านข่าวกรองมีกี่ประเภท

. ประเภท . ประเภท

. ประเภท . ประเภท

๒๓. หลักการรายงานประกอบด้วยข้อใด

ก. รวดเร็วถูกต้องสมบูรณ์ . ความแน่นอน,ถูกต้อง

. การรายงานด้วยวาจา,โทรศัพท์ . รวดเร็วเชื่อถือได้

๒๔. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการแสวงหาข่าวสารทหารคือข้อใด

ก. ทหารเหล่าข่าวเท่านั้น . ทหารทุกคน

. เฉพาะเจ้าหน้าที่ข่าวกรอง . ผู้บังคับบัญชา

๒๕. ผู้รับผิดชอบการต่อต้านข่าวกรองคือใคร

. ฝอ. . ฝอ.

. ฝอ. . ฝอ.

๒๖วิธีการรายงานข่าวสามารถกระทำได้อย่างไร

ก. รายงานด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร รายงานโดยการเขียนข่าว ภาพสังเขป

รายงานข่าวทางโทรศัพท์และวิทยุ ถูกทุกข้อ

๒๗. การรายงานข่าวเกี่ยวกับข้าศึกจะต้องครอบคลุมรายละเอียดในเรื่องใด

ก. ขนาดการปฏิบัติ . ที่ตั้ง, หน่วย

. เวลา, ยุทโธปกรณ์ . ถูกทุกข้อ

๒๘ข้อใดเป็นพื้นที่ในการปฏิบัติการข่าวกรอง

พื้นที่อิทธิพล  พื้นที่เขตสีแดง

พื้นที่ที่ต้องสนใจ ถูกทั้งข้อ ก. และ .

๒๙ข้อมูลที่ทหารใช้ในการตกลงใจทางยุทธวิธีคืออะไร

ข้อมูลทางยุทธศาสตร์ ข้าศึก, ลมฟ้าอากาศและภูมิประเทศ

. OCOKA ถูกทั้ง . และ .

๓๐ต้นกำเนิดของข่าวสารคืออะไร

บุคคลสิ่งของ ข้าศึก ลมฟ้าอากาศ

แหล่งข่าวสาร . OCOKA
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกองพันทหารราบ ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก   
 ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร ประกอบด้วย 
- ข้อสอบภาษาไทย
- ข้อสอบภาษาอังกฤษ 
- ข้อสอบคณิตศาสตร์

- ข้อสอบวิทยาศาสตร์
- ข้อสอบความรู้ทางทหารเบื้องต้น (แบบธรรมเนียมทหาร)
- ข้อสอบวิชาอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ 
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท

ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน 
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย

สนใจสั่งซื้อมาที่081-871-5000 ,085-744-4488
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทยสาขามิตรภาพ ขอนแก่นออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร081-871-5000 
หรือแจ้ง[email=diamondclub@hotmail.com][url=mailto:diamondclub@hotmail.com][/email][email=diamondclub@hotmail.com][/url][url=mailto:diamondclub@hotmail.com][/email][email=diamondclub@hotmail.com][/url]diamondclub@hotmail.com[/email]


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบวิชาแบบธรรมเนียมทหาร  ใช้สอบรับราชการกองพลทหารราบ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.088750 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us