เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ นักโภชนาการปฏิบัติการ โภชนากรปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข --]

ศูนย์ข้อสอบไทย ข้อสอบตำรวจ ข้อสอบครู แนวข้อสอบ ราชการ ก.พ. อบต. ครู ตำรวจ ธนาคาร ธกส. รัฐวิสาหกิจต่างๆ -> หนังสือสอบ -> แนวข้อสอบ นักโภชนาการปฏิบัติการ โภชนากรปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-02-15 15:04

แนวข้อสอบ นักโภชนาการปฏิบัติการ โภชนากรปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อัพเดทล่าสุดดดดดดด

ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนง

นักโภชนาการปฏิบัติการ และตําแหนงโภชนากรปฏิบัติงาน

------------------------------

 ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนงนักโภชนาการปฏิบัติการและตําแหนงโภชนากรปฏิบัติงาน  ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่นร๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการจึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ดังรายละเอียดตอไปนี้

๑. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง

และเงินเดือนที่จะไดรับ

1.1 ตําแหนงนักโภชนาการปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 9,140 - 10,060 บาท

1.2 ตําแหนงโภชนากรปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน

7,670 - 8,440 บาท

 ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนใหเปนไปตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่ องหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามวุฒิตามชวงเงินเดือน ลงวันที่ 31 มีนาคม2554
๒. จํานวนตําแหนงวางครั้งแรก
2.1 ตําแหนงนักโภชนาการปฏิบัติการ จํานวน 2ตําแหนง
2.2 ตําแหนงโภชนากรปฏิบัติงาน จํานวน 3ตําแหนงจำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบ นักโภชนาการปฏิบัติการ  โภชนากรปฏิบัติงาน


1. ตําแหนงนักโภชนาการปฏิบัติการ


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานดานโภชนาการ ภายใตการกํากับแนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่ นตามที่ ไดรับมอบหมาย

วิชาที่ 1
ความรูดานอาหาร โภชนาการ และโภชนบริการ (คะแนนเต็ม
100 คะแนน)

ทดสอบความรูในหัวขอตางๆ ดังนี้
- ความรูทั่วไปดานอาหารและโภชนาการ
- โภชนาการสําหรับบุคคลในภาวะและวัยตางๆ
- ระบบการจัดการการบริการอาหารผูปวยในโรงพยาบาล
- การกําหนดรายการอาหารและปริมาณอาหารที่ตองผลิตและบริการ
- กระบวนการเตรียม ผลิต บริการอาหารจํานวนมาก
- หลักสุขาภิบาลอาหาร
- การควบคุมความปลอดภัยของอาหาร (foodsafety)


วิชาที่ 2ความรูดานโภชนบําบัด และโภชนศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 ทดสอบความรูในหัวขอตางๆ ดังนี้
- ความรูทั่วไปดานโภชนบําบัด
- การคํานวณและกําหนดปริมาณอาหารตามแผนการรักษาของแพทย
- การประเมินภาวะโภชนาการ
- การใหคําปรึกษา แนะนําอาหารแกผูปวยโรคตาง
- การเผยแพรความรูดานโภชนศึกษา
- การใหความรูดานอาหาร โภชนาการและโภชนบําบัดกับการปองกันโรค
- บทบาทของอาหารและโภชนาการกับการสรางเสริมสุขภาพประชาชน

2. ตําแหนงโภชนากรปฏิบัติงาน
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานดานโภชนาการ ตามแนวทาง แบบอยางขั้นตอน และวิธีการที่ ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนําตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย

วิชาที่ 1
ความรูดานอาหาร โภชนาการ และโภชนบริการ (คะแนนเต็ม
100คะแนน)

ทดสอบความรูในหัวขอตาง ๆ ดังนี้

- ความรูทั่วไปดานอาหารและโภชนาการ
- ระบบการจัดการการบริการอาหารผูปวยในโรงพยาบาล
- การกําหนดรายการอาหารและปริมาณอาหารที่ตองผลิตและบริการ
- การเลือกซื้อ การเก็บรักษาอาหาร
- การเลือกใช การดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณงานครัว
- กระบวนการเตรียม ผลิต บริการอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ และหลักสุขาภิบาลอาหาร


วิชาที่ 2

ความรูดานโภชนบําบัด และโภชนศึกษา (คะแนนเต็ม 100คะแนน)

 ทดสอบความรูในการใหโภชนศึกษาแกผูรับบริการกลุมตางๆดังนี้
- ความรูทั่วไปดานโภชนบําบัด
- การคํานวณและกําหนดปริมาณอาหารตามแผนการรักษาของแพทย
- การใหคําแนะนําอาหารตามหลักโภชนาการและโภชนบําบัด แกผูปวยและ ประชาชน
- การเผยแพรความรูดานโภชนศึกษา
- การพัฒนาจัดทําตํารับอาหารผูปวยและอาหารจํานวนมาก


จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ 

เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม 
และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน 
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย


สนใจสั่งซื้อมาที่ 081-871-5000 , 085-744-4488 [WhatsApp / Line]
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000 
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tutordata.net/

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ 
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม
และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน 
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย 


สนใจสั่งซื้อมาที่  [ 081-871-5000 WhatsApp / Line] ,สำรอง 085-744-4488 
( ฺฺBB PIN : 28160442 ) ( face book : Sheetthai )
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี ุ674-2-11111-1 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขาโลตัส ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000 
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com
   
 หรือ[/email]sheetthai@gmail.com[/email]
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sheetthai.comadmin 2013-08-31 13:08
1. อาหารไทยข้อใด ไม่มี ส่วนผสมของกะทิ
ก. แกงส้มดอกแค     
ข. แกงเขียวหวานปาดุก 
ค. ฉู่ฉี่ปลาทู
ง. แกงเผ็ดเป็ดย่าง
จ. แกงมัสมั่นไก่

ตอบ  ก. แกงส้มดอกแค 

2. ข้อใดเป็นอาหารภาคใต้
ก. แกงต้มเปรอะ     
ข. แกงฮังเล 
ค. แกงโฮะ
ง. แกงไตปลา
จ. แกงเผ็ดเป็ดย่าง

ตอบ ข. แกงฮังเล 

3. อาหารข้อใดจัดเป็นอาหารจานเดียว
ก. สปาเก็ตตี้คาโบลานา     
ข. ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า 
ค. ข้าวคลุกกะปิ
ง. ขนมจีนน้ำยา
จ. ถูกทุกข้อ

ตอบ  จ. ถูกทุกข้อ

4. ข้อใดกล่าวถึงไข่ไม่ถูกต้อง
ก. ล้างไข่ให้สะอาดก่อนนำไปต้ม   
ข. การทอดไข่ ใช้น้ำมันร้อนจัด ระยะเวลาสั้น
ค. ถ้ากินไข่ดิบจะย่อยยากและอาจมีเชื้อโรค
ง. การหุงต้มไข่จะช่วยทำลายเชื้อโรคและช่วยให้ย่อยง่ายขึ้น
จ. ไข่ที่ต้มแล้ว ควรกะเทาะเปลือกไข่ทันทีเพื่อให้แกะเปลือกออกง่าย

ตอบ จ. ไข่ที่ต้มแล้ว ควรกะเทาะเปลือกไข่ทันทีเพื่อให้แกะเปลือกออกง่าย

5. ข้อใดไม่ใช่ความมุ่งหมายของการทำอาหาร
ก. เพื่อให้อาหารสุก สะอาด ปราศจากเชื้อโรค  ถูกสุขลักษณะ
ข. เพื่อให้อาหารย่อยง่ายขึ้นโดยการทำอาหารให้นุ่ม
ค. เพื่อให้มีคุณค่าทางโภชนาการดีขึ้น
ง. เพื่อความประหยัด เช่น การใช้ถั่วแทนเนื้อสัตว์
จ. เพื่อให้อาหารน่ารับประทานมากขึ้น โดยการจัดให้มีสีสันสวยงาม

ตอบ  ง. เพื่อความประหยัด เช่น การใช้ถั่วแทนเนื้อสัตว์

6. เนื้อวัวส่วนใดที่เหมาะสำหรับการทำสตูว์
ก. คอ      
ข. น่อง 
ค. สันนอก
ง. สันใน
จ. ที-โบน

ตอบ ข. น่อง 

7. เนื้อที่ทำฟิเล่สเต็ก  ทำมาจากเนื้อส่วนใด
ก. คอ      
ข. น่อง 
ค. สันนอก
ง. สันใน
จ. ที-โบน

ตอบ ง. สันใน

8. น้ำพริกลงเรือดัดแปลงมาจากน้ำพริกอะไร
ก. น้ำพริกนรก     
ข. น้ำพริกขี้กา 
ค. น้ำพริกกะปิ
ง. น้ำพริกหนุ่ม
จ. น้ำพริกปลาร้า

ตอบ ค. น้ำพริกกะปิ

9. แกงเขียวหวาน ส่วนที่เป็นน้ำแกงให้สารอาหารอะไร
ก. โปรตีน 
ข.ไขมัน  
ค. เกลือแร่
ง. วิตามิน
จ. คาร์โบไฮเดรต

ตอบ ข.ไขมัน 

10. ผลไม้ข้อใดให้วิตามินเอสูง
ก. ฝรั่ง  ละมุด ง.  มะละกอ มะม่วงสุก
ข. ส้มเขียวหวาน  แตงโม  จ. มะเฟื่อง  มะไฟ
ค. แอปเปิล  องุ่น

ตอบ ง.  มะละกอ มะม่วงสุก

11. อาหารไทยข้อใดเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ
ก. ต้มข่าไก่  ต้มยำกุ้ง     
ข. ต้มโค้ง   ต้มแซ่บ 
ค. ผัดซีอิ้ว  ผัดไท
ง. ส้มตำ  ต้มเปรอะ
จ. หมี่กะทิ  หมี่กรอบ

ตอบ ก. ต้มข่าไก่  ต้มยำกุ้ง   

12. ข้อใดกล่าวถึง 1 ถ้วยตวง มาตรฐานได้ถูกต้อง
ก. เท่ากับ 16  ช้อนชา      
ข. เท่ากับ 16  ช้อนโต๊ะ       
ค. เท่ากับ  ½ ลิตร   
ง. เท่ากับ 1/3   ลิตร  
จ. เท่ากับ 16  ออนซ์ 

ตอบ ข. เท่ากับ 16  ช้อนโต๊ะ     

13. ข้อใดถูกต้อง ในการตวงน้ำตาลทราย  ½ ถ้วยตวง
ก. ตวงด้วยช้อนโต๊ะ 4 ครั้ง      
ข. ตวงด้วยช้อนโต๊ะ 4 ครั้ง       
ค. ตวงด้วยช้อนชา 8 ครั้ง   
ง. ตวงด้วยช้อนโต๊ะ 8 ครั้ง 
จ. ตวงด้วยช้อนโต๊ะ 16 ครั้ง 

ตอบ ง. ตวงด้วยช้อนโต๊ะ 8 ครั้ง   

14. การล้างผักข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ควรล้างผักผ่านทางน้ำไหลเพื่อไล่ไข่พยาธิ   
ข. ผักต้องล้างเพื่อให้สะอาดไม่มีฝุ่น เชื้อโรค
ค. ผักกาดหอมควรแช่น้ำเกลือ (เกลือ 2 ช้อนโต๊ะพูนต่อน้ำ 4 ลิตร)
ง. ไชเท้าต้องล้างดินออกก่อนปอก
จ. ผักกาดขาวควรหั่นแล้วล้างให้สะอาด

ตอบ จ. ผักกาดขาวควรหั่นแล้วล้างให้สะอาด

15.  ผลไม้ข้อใดมีมากที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ก. ลิ้นจี่พันธ์จักรพรรดิ์      
ข. ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม  
ค. ลำไยพันธ์สีชมพู
ง. ส้มโอพันธ์ทองดี
จ. มังคุด

ตอบ ข. ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม

admin 2013-10-07 11:25
สุดยอดดดดดด


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ นักโภชนาการปฏิบัติการ โภชนากรปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.101262 second(s),query:3 Gzip enabled

You can contact us